До Факултетния съвет
на Физическия факултет


ДОКЛАД
от доц. дфн Александър А.Драйшу,
ръководител на катедра Квантова електроника


относно: наименуване на аудитория 428 в сграда Б на името на доц. К.Стаменов

Предлагаме на Факултетния съвет да подкрепи идеята една аудитория на Физическия факултет да бъде наименувана на името доц. Стаменов заради значителния му принос към дейността на Физическия факултет, изразяващо се в големи заслуги, най-съществени от които са:

  • за построяването на корпус А на Физическия факултет;
  • в проектирането и построяването на сградата на Института по Лазерна техника и Института по физика и техника на полупроводниците;
  • в създаването на научното и образователно направление по Квантова електроника и лазерна техника във Физическия факултет
  • за създаването и дългогодишното ръководство на ПНИЛ-а по лазерна техника (преименуван по късно в ИЛТ, а след това в Лаборатория по лазерна техника);
  • за създаването и дългогодишното ръководство на катедра Квантова електроника;
  • за 35 годишната му преподавателска дейност в катедрите Техническа физика, Радиофизика и електроника и Квантова електроника на Физическия факултет.

Доц. Стаменов е носител на Почетен знак на СУ "св. Климент Охридски"със синя лента, удостоен е със званието Заслужил деятел на науката, Почетен член е на Съюза на физиците в България.

Предлагаме на негово име да бъде наименувана аудитория 428 на 4 етаж на сграда Б без да се сменя нейния статут. Мотивите ни са следните: аудитория 428 е на етажа, където са двете катедри, които е ръководил доц. К.Стаменов и където е кабинетът му. В тази аудитория доц. Стаменов е извършвал по-голямата част от своята преподавателска дейност.

Горното предложение е прието единодушно от катедрения съвет на катедра Квантова електроника, състояло се на 14.01.2003.София 24.01.2003
С уважение:
доц. дфн Александър А.Драйшу,