СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Магистърска програма
“ЛАЗЕРНА ФИЗИКА И ОПТИКА”

УЧЕБЕН ПЛАН


I Семестър
Наименование на дисциплината Вид И ТО ВЗ Л У П Лектор Орг
1 Физика на мощните оптични полета
Учебна програма
З X   45 3 0 0 проф. дфн Иван Христов СУ
2 Лазери за нанооптиката
Учебна програма
З X   75 4 1 0 доц. д-р Борис Арнаудов СУ
3 Мощни твърдотелни лазери
Учебна програма
З X   90 3 0 3 гл. ас. д-р Стоян Куртев СУ
4 Атомна спектроскопия
Учебна програма
З   X 60 3 1 0 доц. д-р Кузман Паскалев СУ
5 Холография, холографска и лазерна интерферометрия
Учебна програма
З X   45 2 1 0 ст. н.с. дфн Венцислав Съйнов БАН
6 Газови разряди в лазерите
Учебна програма
З X   60 3 1 0 проф. Александър Благоев СУ
7 Подготовка на дипломна работа З     60 0 0 4 Ръководителите на дипломни работи  
  Всичко: 435 часа (29 часа седмична) заетост през първи семестър
II Семестър
1 Съвременни мощни импулсни газови лазери
Учебна програма
З X   45 3 0 0 доц. д-р Иван Халтъков СУ
2 Нелинейни оптични вълни и солитони
Учебна програма
З X   75 3 2 0 доц. дфн Александър Драйшу СУ
3 Вълнова и квантова оптика - част II
Учебна програма
Препоръчителна литература
З X   90 6 0 0 проф. дфн Иван Христов СУ
4 Приложна нелинейна оптика
Учебна програма
З X   60 3 1 0 доц. д-р Иван Бъчваров СУ
5 Оптични покрития за лазерната техника и телекомуникациите
Учебна програма
З X   60 3 1 0 доц. Александър Грицков СУ
6 Оптични комуникационни мрежи
Учебна програма
З   X 45 3 0 0 ст. н.с. д-р Л. Христов ТУ
7 Подготовка на дипломна работа З     90 0 0 6 Съответните ръководители  
  Всичко: 465 часа (31 часа седмична) заетост през втори семестър
III Семестър
1 Фотонни структури
Учебна програма
КОНСПЕКТ
З X   30 2 0 0 проф. дфн Соломон Салтиел СУ
2 Лазерни методи за диагностика и контрол
Учебна програма
З X   45 3 0 0 гл. ас. д-р Християн Стоянов СУ
3 Дипломна работа З X   165 0 0 11 Съответните ръководители  
  Всичко: 240 часа (16 часа седмична) заетост през трети семестър

Общо за целия курс на обучение: 1140 часа, от тях 315 часа за дипломна работа.
Магистърската програмата завършва със: защита на дипломна работа
Начало на програмата: всеки зимен семестър.

Легенда:
Вид: З - задължителен курс;
И - изпит, ТО - текуща оценка;
ВЗ - всичко занятия (бр. часове седмично),
Л - лекции (бр. часове седмично),
У - семинарни упражнения (бр. часове седмично),
П - практикум (бр. часове седмично);
Орг - организация, от която е лекторът


За коментари и предложения кликнете тук

2005-02-24