КОНСПЕКТ ПО
“ФОТОННИ СТРУКТУРИ”

 1. Предмет на фотониката. Оптичен изолатор. Линейни и нелинейни периодични среди. Едномерни (1D) линейни периодични структури. Теорема на Блок.
 2. Едномерни линейни периодични структури. Дисперсно съотношение. Забранени зони. Ширина на забранената зона. Закон на скалирането.
 3. Матричен подход (МП) за описание на периодичните слоисти среди. Дисперсно съотношение, получено чрез МП. Коефициент на затихване на електромагнитна вълна (ЕМВ) в забранената зона.
 4. Бреговско отражение и преминаване на ЕМВ през периодична слоиста среда. Влияние на броя на слоевете.
 5. Разпространение под ъгъл на ЕМВ през слоисти периодични среди . Диелектричен поляризатор. Ефект на суперпризмата.
 6. Теория на свързаните модове (метод на пертурбациите) за описание на разпространението на ЕМВ в слоисти периодични среди. Основни уравнвния.
 7. Взаимодействие на еднонасочени ЕМВ в слоисти периодични среди. Взаимодействие на противоположно насочени ЕМВ в слоисти периодични среди.
 8. Двумерни и тримерни линейни фотонни структури. Видове. Приложения. Дефекти в линейните фотонни струтури.
 9. Едномерни нелинейни фотонни структури – решетки за квазифазов синхронизъм (QPM решетки). Математично описание. Основни параметри Методи за получаване.
 10. Двумерни нелинейни фотонни кристали (2DNPC) - кристали с двумерно периодично изменение на квадратичната нелинейна възприемчивост. Обратна решетка. Условие за синхронизъм за генерация на втора хармонична. Възможност за двоен синхронизъм в 2DNPC.


Литература

  1. А. Ярив, П, Юх, “Оптические волни в кристалах”, Издателство “МИР”, 1987. Глава 6. [pdf 2.0M]
  2. P. Yeh, A. Yariv, and Chi-Shain Hong, ‘‘Electromagnetic propagation in periodic stratified media. I. General theory,’’ J. Opt. Soc. Am. 67, 423–438 (1976).
  3. B. E. Nelson et al. “Use of a dielectric stack as a one-dimensional photonic crystal for wavelength demultiplexing by beam shifting”. Optics Letters, vol. 25, pp. 1502-1504 (2000). [pdf].
  4. John Lekner, “Light in periodically stratified media”, J. Opt. Soc. Am. B 11, 2892-2899 (1994). [pdf].
  5. M. M. Fejer, G. A. Magel, D. H. Jundt, and R. L. Byer, “Quasi-phasematched second-harmonic generation: Tuning and tolerances,” IEEE J. Quantum Electron., vol. 28, pp. 2631–2654, Nov. 1992. – Part I. [pdf].
  6. V. Berger, “Nonlinear Photonic Crystals”, Phys. Rev. Lett. 81, 4136 (1998). [pdf]
  7. S. Saltiel, Yuri S. Kivshar, "Phase Matching in chi(2) Nonlinear Photoncs Crystals", Optics Letters, vol. 25, pp. 1204-1206 (2000). [pdf].
  8. Solomon M. Saltiel, and Yuri S. Kivshar, "Phase-matching for nonlinear optical parametric processes with multistep-cascading", Bulg. J. Phys., vol. 27 (No1), pp. 57-64 (2000). [pdf].
  9. M. H. Chou, K. R. Parameswaran, M. M. Fejer, and I. Brener. “Multiple-channel wavelength conversion by use of engineered quasi-phase-matching structures in LiNbO3 waveguides”, Opt. Lett. 24 , pp. 1157-1159 (1999). [pdf].
  10. O. Bang, C. B. Clausen, P. L. Christiansen, and L. Torner. “Engineering competing nonlinearities”, Opt. Lett. 24, pp.1413-1415 (1999). [pdf].
  11. Srivatsan Balasubramanian, “Photonic Band Gap Crystals” Power Point Presentation [ppt 1.1M], [pdf 2.6M]
  12. S. Saltiel “CASCADED NONLINEAR OPTICAL PROCESSES” Part III. Power Point presentation at NATO ASI "Ultrafast Photonics" 1-14 September 2002, University St. Andrews, Scotland, [ppt 0.9M]

 

София, 27 Декември 2005 г Съставил: проф. С. Салтиел