СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО
“ДИОДНО НАПОМВАНИ И ВЛАКНЕСТИ ЛАЗЕРИ”


Хорариум: 45 + 0 + 0 = 45 часа

Лектор: доц. д-р Иван Бъчваров


Анотация: Целта на курса е да запознае студентите с основните принципи и идеи в лазерната физика на диодно напомвани и влакнести лазери. В курса са рагледани както общи въпроси свързани с моделиране работата на лазерен генератор така също и съвременни технологични и инженерни решения с пряка практична насоченост. Курсът се състои от 14 теми при изграждане на всяка от които е следвана структурата: основни идеи и физични явления залегнали в описанието и експерименталното проявление на разглежданите лазерни системи или елементи.. Темите представляват самостоятелни области на изследване и развитие свързани с различни области на науката и техниката като: проектиране на лазерни системи, оптични комуникации, лазери за термоядрен синтез и медицински приложения.

Предварителни изисквания: Познания по основи на квантовата електроника или лазерната физика.

Съдържание на учебната програма
 1. Диодни лазери за оптическо напомпване. Конструкция и параметри. (3 уч. часа)
 2. Oсновни характеристики на напомпването на твърдотелни среди с диодни лазери. Сравнителен анализ между лампово и диодно напомвани твърдотелни лазери. (3 уч. часа)
 3. Лазерно-лазерно възбуждане,основни характеристики. Надлъжно и напречно възбуждане. Конструиране на оптични схема за надлъжно напомпване. (3 уч. часа)
 4. Непрекъснат режим на работа на надлъжно напомпван твърдотелен лазерен осцилатор. (3 уч. часа)
 5. Основни характерситики на твърдотелните лазерни среди Радиационни преходи на редкоземни йони в диелетрични кристални. Абсорбционни и емисионни свойства на Nd3+ в различни матрици. (3 уч. часа)
 6. Диодно напомпвани лазери с кристали активирани с Nd. Предимсва и недостатъци при ползване на ванадатни и флуридни матрици в сравнение с итриевия гранат. (4 уч. часа)
 7. Итербиеви лазери. (4 уч. часа)
 8. Диодно напомпвани среди активирани с Tm. (3 уч. часа)
 9. Съвременни концептуални решения при диодно напомпвани твърдотелни лазери с висока средна мощност. (3 уч. часа)
 10. Диодно напомпвани лазери с активна среда тънък диск – конструкция и типични параметри. (3 уч. часа)
 11. Оптични свойства на редкоземните йони в стъкла. Влакнести лазери. Kонструкция и основни характеристики. (4 уч. часа)
 12. Влакнести ербиеви лазери и усилватели. (3 уч. часа)
 13. Влакнести тулиеви лазери. (3 уч. часа)
 14. Синхронизация на модовете на влакнести лазери. Фемтосекундни влакнести лазери. (3 уч. часа)

Формата на контрол е: изпит

Формиране на оценката по дисциплината (% от оценката):
Основна литература:
 1. Solid-State Laser Engineering; Walter Koechner, Springer; 6 edition (2006).
 2. The Physics and Engineering of Solid State Lasers; Yehoshua Kalisky SPIE (2006).
 3. Introduction to Laser Diode-Pumped Solid State Lasers; Richard Scheps,SPIE (2002).
 4. Rare Earth Doped Fiber Lasers and Amplifiers, Michel J.F. Digonnet, (Editor), CRC; 2 edition (2001).
 5. Erbium-Doped Fiber Amplifiers, Principles and Applications, Emmanuel Desurvire, Wiley-Interscience; ( 2002).
Допълнителна литература:
 1. High power laser handbook; Hagop Injeyan, Gregory D. Goodno, McGraw-Hill Professional; 1 edition (April 4, 2011)
 2. Solid-State Lasers: A Graduate Text, Walter Koechner , Edition: 2003.

15.04.2013 г.

Съставил: доц. д-р Иван Бъчваров


За коментари и предложения кликнете тук

2013-10-03

Valid HTML 4.0!