СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО
“ФИЗИКА НА МОЩНИТЕ ОПТИЧНИ ПОЛЕТА”


Хорариум: 45 + 0 + 0 = 45 часа

Лектор: Проф. дфн Иван Христов


Анотация: Целта на курса е да запознае студентите с физиката на генерацията и взаимодействието на мощни оптични полета с веществото. Разгледани са основните типове лазерни системи (генератори и усилватели) за получаване на светлинни импулси със стойност на полето, сравнима със тази на вътрешно атомното поле. Обърнато е внимание и на някои интересни ефекти съпровождащи разпространението на свръх къси импулси в свободното пространство. Подробно са разгледани някои приложения на мощните оптични импулси в нелинейната оптика. Курсът цели създаване на необходимите познания за работа в едно от най-модерните направления на съвременната лазерна физика – физиката на мощните оптични полета.

Предварителни изисквания: За успешното провеждане на занятията към предлагания курс са необходими предварителни знания по електродинамика и квантова механика.

Съдържание на учебната програма
 1. Методи за генерация на фемтосекундни лазерни импулси (5 уч. часа)
 2. Усилватели на свръх къси импулси (5 уч. часа)
 3. Компресия на оптични импулси (3 уч. часа)
 4. Разпространение на свръхкъси импулси в свободното пространство (3 уч. часа)
 5. Преминаване на оптични импулси през оптични компоненти (6 уч. часа)
 6. Формиране на импулси с определен времеви профил (3 уч. часа)
 7. Методи за измерване на оптични импулси (6 уч. часа)
 8. Нелинейни ефекти с участието на фемтосекундни импулси (3 уч. часа)
 9. Приложения за пренос на информация (4 уч. часа)
 10. Нови явления в полето на мощни фемтосекундни лазерни импулси (5 уч. часа)

Формата на контрол е: изпит

Литература:
 1. Й. Херман, Б. Вилхелми, “Лазери на свръхкъси светлинни импулси”, Мир 1986.
 2. С. А. Ахманов, В. А. Вислоух, А. С. Чиркин, “Оптика на фемтосекундните лазерни импулси”, Наука 1988.
 3. J. Eberly, J. Javanainen, “Above threshold ionization”, Physics Reports 204, 331 (1991).
 4. J. Eberly, “High-order harmonic generation during multi-photon ionization of gases”, Journal of Modern Optics 36, 829 (1989).

Февруари, 2013 г.

Съставил: проф. дфн Иван Христов


За коментари и предложения кликнете тук

2013-10-04

Valid HTML 4.0!