Катедра „Квантова електроника” и
„Лаборатория Лазерна техника”

Кратко представяне на катедрата

Катедрата „Квантова електроника“ е създадена през 1978 г. Във Физическия факултет обаче, работата в областта на квантовата електроника е започната много по-рано - през 1966 г., когато група учени от катедра „Радиофизика и електроника“ създават първия Nd:стъкло лазер в България. Понастоящем катедра „Квантова електроника“ се състои от един професор, трима доценти, четирима асистенти и двама физици. През последните години средно между 5 и 15 студенти, специализиращи в областта на квантовата електроника и лазерната физика и техника, се дипломират годишно в бакалавърската и магистърската степени на обучение.

Катедра „Квантова електроника“ подържа много тесни взаимоотношения с „Лабораторията по Лазерна техника“ към Физически факултет.

Някои от най-важните постижения в областта на квантовата електроника и лазерната техника, реализирани в катедрата:

 > Първият Nd:стъкло лазер в България                    - 1966
 > Първият пикосекунден лазер в България                  - 1972
 > Първият азотен лазер в България                     - 1975
 > Първите поляритонни и спектри на параметрично разсейване         - 1975
  на светлина в не-центросиметрични среди, получени в България       
 > Генерирани са за първи път 5-та и 7-ма хармонични на           - 1977
  неодимов лазер в метални пари                      
 > Първият ексимерен лазер в България                    - 1980
 > За първи път в България е реализиран лазер,               - 1986
  работещ във фемтосекунден режим                     
 > Предложен е и практически е реализиран първият дисперсен резонатор    - 1988
 > За първи път е предложено и практически е реализирано          - 1988
  нелинейно огледало за синхронизация на модовете на импулсен лазер    
 > Първи успешни експерименти в България по сингулярна           - 1995
  нелинейна оптика (тъмни пръстеновидни солитонни вълни)          
 > За първи път експериментално са наблюдавани и е построен теоретичен   - 1999
  модел на тъмни снопове със смесен тип пространствени фазови дислокации  
 > Предложена и практически е реализирана техника за            - 2002
  подобряване на времевия контраст на фемтосекундни оптични импулси    
 > Първата генерация на фазови дислокации (оптични вихри)          - 2004 
  във фемтосекундни лазерни полета                     
 > Първият суб-30-fs лазерен осцилатор, разработен в България        - 2006

2021-07-24