СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


КАТЕДРА КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА
бул. Джеймс Баучер 5
1164 София, България
FAX: (+359-2) 962-52-76

Ръководител

доц. д-р Иван Хълтъков, e-mail: ivanhalt@phys.uni-sofia.bg
(лазерни източници, приложения на лазерите)

Членове

Бивши членове

Защитили докторанти


Вашите кометари изпращайте тук

2017-01-13