СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Акустоелектроника"


Хорариум: 30 + 0 + 15 = 45 часа

Кредити (ECTS): 4,0

Лектор: проф. дфн Веселин Страшилов


Анотация:

Курсът по акустоелектроника е изборен за специалността Фотоника и лазерна физика. Той е насочен към формиране на знания и практически умения в областта на акустоелектрониката – частта от вълновата микроелектроника, която използва акустични вълни за разпространение и обработка на информация. Разгледани са основните видове акустоелектронни устройства, използващи различни видове вълни за честотен контрол, закъснение на сигнали, сензори на газове, функционална обработка на сигнали и преобразуване на образи. Материалът е допълнен с практическа работа по серия високотехнологични устройства и техники за изследване.

Самостоятелната работа се оценява с консултации, включително по време на упражненията. Тежестта й в крайната оценка е 50%.

Предварителни изисквания:

- Прослушан курс по Основи на акустиката

Програма на курса:

 1. Акустоелектрониката като област от вълновата микроелектроника. Основни дефиниции и понятия (2 уч.часа)
 2. Елементи от теорията на сигналите. Импулсен отклик и честотна характеристика – фурие преобразувания (2 уч.часа)
 3. Кварцови резонатори. Вискочестотни резонатори с трептения на хлъзгане по дебелина и нискочестотни резонатори с трептения на огъване (3 уч.часа)
 4. Преобразуватели за обемни и повърхнинни акустични вълни – преглед на основните параметри (2 уч.часа)
 5. Резонатори с повърхнинни акустични вълни и напречни повърхнинни вълни (2 уч.часа)
 6. Лентови филтри с обемни и повърхнинни акустични вълни (2 уч.часа)
 7. Закъснителни линии с обемни акустични вълни. Дълги линии по сферична повърхност. Дисперсионни линии с пластинчати модове (3 уч.часа)
 8. Закъснителни линии с повърхнинни акустични вълни. Адаптивни филтри (2 уч.часа)
 9. Химични сензори за газове с резонатори и закъснителни линни с обемни и повърхнинни акустични вълни (3 уч.часа)
 10. Акустоелектронни усилватели. Тънкослойни резонатори. МЕМS - електроника (3 уч.часа)
 11. Он-лайн аналогова обработка на сигнали. Акустоелектронни конволвери (2 уч.часа)
 12. Пренастройваеми закъснителни линии и фурие-процесори с акустооптично взаимодействие (2 уч.часа)
 13. Преобразуване на оптични образи с повърхнинни акустични акустични вълни (2 уч.часа)

Формата на контрол е изпит

Основна литература:

 1. http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~ves/ - лекции и помощна литература в електронен формат

Допълнителна литература:

 1. М. Борисов и В. Страшилов, Физика на линейните акустични и електромагнитни вълни, София, Издателство на Българската академия на науките, 1989, на разположение и в електронен формат.
 2. В. Страшилов, “Среди и структури в микровълновата акустика”, Дисертация за научната степен доктор на физическите науки, Софийски университет, 2006 г. – в електронен формат.

Съставил програмата: проф. дфн Веселин Страшилов

26.02.2013


Вашите коментари изпращайте тук

2015-09-18

Check this is a valid HTML 4.01 document!