СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
„Атомна и молекулна спектроскопия с висока разделителна способност”


Хорариум: 30 + 0 + 15 = 45 часа

Кредити (ECTS): 3,5

Лектор: проф. дфзн Асен Пашов


Анотация:

Основната част на курса запознава със съвременното състояние на атомната и молекулната спектроскопия с висока разделителна способност. Курсът започва с преглед на областите на приложение на спектроскопията с висока разделителна способност. Следват кратко резюме на строежа на атомите и молекулите, като внимание се обръща на тяхното взаимодействие със светлината, и на основния инструментариум на лабораторията за спектроскопия с висока разделителна способност. По нататък са разгледани редица експериментални техники на лазерната спектроскопия, както и тяхното приложение при решаване на редица проблеми от физика на атомите и молекулите. Освен теоретичната подготовка по време на лекциите, програмата предвижда упражнения, на които студентите ще решават практически задачи, ще изнесат подготвен от тях семинар и ще наблюдават демонстрации на основни техники от спектроскопията с висока разделителна способност.

Предварителни изисквания:

Атомна физика, квантова механика, еспериментална спектроскопия

Програма на курса:

 1. Спектроскопия с висока разделителна способност. Област на приложение: фундаментални изследвания, метрология, навигация. (1 уч.часа)
 2. Елементи от структурата на атомните и молекулни спектри, касаещи техните радиационни характеристики. (2 + 6 ч.)
 3. Инструментариум на лаборатория за спектроскопия с висока разделителна способност. Лазери, еталони на Фабри-Перо, акустооптични и електрооптични модулатори, фазовочувствителни усилватели, ламбдаметри, детектори. (3 + 6 ч.)
 4. Калибриране на лазерни спектрометри. Абсолютни измервания на честота с помощта на честотен гребен на Ti:Al2O3 лазер. Смесване на оптични честоти. (2 + 3 ч.)
 5. Фурие спектрометър. Устройство и основни характеристики. Сравнение с традиционни спектрографи и монохроматори. (2 уч.часа)
 6. Абсорбционна спектроскопия, спектроскопия на насищане, лазерно индуцирана флуоресценция. Стабилизация на лазерната честота по линия на поглъщане. (3 уч.часа)
 7. Поляризационна спектроскопия. Поляризационна спектроскопия с маркиране на нивата. (3 уч.часа)
 8. Вътрешнорезонаторна лазерна спектроскопия. (2 уч.часа)
 9. Лазерна спектроскопия в атомни и молекулни снопове. Спектроскопия на атоми и молекули върху хелиеви нанокапки. (3 уч.часа)
 10. Оптично напомпване. Двоен оптичен резонанс. Оптичен-радиочестотен и оптичен-микровълнов резонанс. Франк-Кондоново напомпване. (2 уч.часа)
 11. Кохерентна спектроскопия. Спектроскопия с пресичане на нива. Кохерентно пленяване на заселеност. Адиабатно прехвърляне на заселеност (STIRAP). (2 уч.часа)
 12. Спектроскопия на студени атомни и молекулни ансамбли. Охлаждане на атоми. Оптични, магнитни и магнито-оптични капани. (3 уч.часа)
 13. Спектроскопия на единични йони. Йонни капани. Режим на Лемб-Дике. (2 уч.часа)

Практически упражнения:

 1. Конфокален интерферометър на Фабри-Перо (3 уч.часа)
 2. Абсорбционна спектроскопия в I2 (3 уч.часа)
 3. Спектроскопия на насищане в Rb или Cs (6 уч.часа)
 4. Профил на Фойхг (3 уч.часа)

Формата на контрол е: изпит

Литература:

 1. W. Demtroder, Laser Spectroscopy, Sringer-Verlag Berlin, 2001
 2. Петър Райчев, Физика на атомните системи, София 2006.


Вашите коментари изпращайте тук

2021-05-20

Check this is a valid HTML 4.01 document!