СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Компютърна инженерна графика"


Хорариум: 15 + 0 + 30 = 45 часа

Кредити (ECTS): 4,5

Лектор: доц. д-р Татяна Борисова Авджиева


Анотация:

Изучаването на курса по “Компютърна инженерна графика” има за цел да запознае студентите с различните начини на графично изобразяване, с правилата и принципите за изпълнение и разчитане на чертежи, за да могат свободно да изразяват чрез чертежа своите технически идеи и да тълкуват техническия замисъл, заложен във всяко изделие и апаратура.Съдържанието на програмата представлява въведение в известните подходи, методики, техники и средства за създаване на инженерна графика. На тази база се структурира обобщен, но практически ориентиран подход, съобразен със съвременните тенденции и реалности в развитието на инженерната графика. Учебното съдържание е структурирано в два учебни модула, като теоретичният материал е съчетан с практически занятия, обхващащи съвременни софтуерни продукти и технологии за разработване на инженерна графика (Solid Edge и AutoCAD).

Дисциплината е фундаментална – езикът на техниката.

По време на курса на студентите се предлагат 6 задачи, предназначени за самостоятелна работа. Решаването на задачите изисква по-задълбочени умения, отколкото за задачите, които се решават на практическите упражнения. Студентите защитават своите решения чрез събеседване с преподавателя и получават оценка върху всяка задача.

Предварителни изисквания:

- За изучаване на учебната дисциплина не са необходими предварителни познания.

Програма на курса:

 1. Предмет и задачи на техническото чертане. Общи сведения за стандартизацията и обща характеристика на единната система за конструкторска документация. (0,5 ч.)
 2. Формати, мащаби, линии, букви и цифри, нанасяне на размери и основни обозначения. (0,5 ч.)
 3. Методи за проектиране. Видове изгледи, разрези, сечения и изнесени сечения. Условности и опростявания на чертежите. Проекции на основните геометрични елементи. (2 ч.)
 4. Правоъгълно проектиране (3 ч.)
 5. Условно изобразяване и оразмеряване на разглобяеми и неразглобяеми съединения. Системи за оразмеряване. Грапавост на повърхнините - означаване, символи. Геометрични допуски - символи за означаване. (3 ч.)
 6. Основни изисквания към работните чертежи. Скициране и изобразяване на конкретни детайли. Видове резби и резбови връзки. (3 ч.)
 7. Резбови елементи и резбови съединения (3 ч.)

Практически упражнения:

 1. Работен чертеж от натура - упражнение (5 ч.)
 2. Автоматизирано разработване на технически документ (чертеж). Диалогова среда “проектант-автоматизирана чертожна система” (АЧС). Формиране на чертожно поле в АЧС (2 ч.)
 3. Инсталиране, стартиране и конфигуриране на АЧС. Усвояване работата с определена диалогова среда “проектант-АЧС”. (3 ч.)
 4. Чертеж, мащаб, типове линии, слоеве, цветове, изображение (видими и невидими части). Автоматизирано разработване на двумерен чертеж в АЧС. Електронни инструменти за точно чертане. Редактиране на чертежи. (2 ч.)
 5. Усвояване инструментите в чертожното поле в АЧС - за чертеж, мащаб, типове линии,слоеве, цветове, изображение (видими и невидими части) - упражнение. (3 ч.)
 6. Текст и текстови команди в АСЧ. Композиция и декомпозиция на геометрични фигури. Запълване на фигури. (2 ч.)
 7. Автоматизирано разработване на двумерен чертеж от аксонометрична проекция. Електронни инструменти за точно чертане. (3 ч.)
 8. Форматиране на готови обекти. Детайлиране на сборен чертеж. (3 ч.)
 9. Разработване на презентации. (3 ч.)
 10. Създаване на графики и диаграми. (2 ч.)
 11. Контролна работа (2 ч.)

Формата на контрол е текуща оценка

Основна литература:

 1. Спасов Б., К. Стаевски, Ръководство за инженерна графика, материалознание и техническа механика, ІV допълнено издание, 2006, София.
 2. Авджиева Т., Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината „Основи на технологиите и инженерното проектиране”, достъпна на интернет страница на кат. ЯТЯЕ, Физически факултет.
 3. Горелик А. Г., Автоматизация на инженерно-графичните работи с ЕИМ, Техника, София, 1983. (превод от руски език)
 4. Ryan Daniel L., Modern Graphics Communication A CAD Approach, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2001.

Допълнителна литература:

 1. Златанова Е. и др. "Приложна геометрия и инженерна графика - І част", ТУ, С., 1998.
 2. Сандалски Бр. и др. "Приложна геометрия и инженерна графика - ІІ част", Паралакс, С., 1997.

Съставил програмата: Съставил: доц. д-р Татяна Борисова Авджиева

1.03.2013


Вашите коментари изпращайте тук

2014-04-02

Check this is a valid HTML 4.01 document!