СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
„Компютърно моделиране”


Хорариум: 15 + 0 + 30 = 45 часа

Кредити (ECTS): 4,0

Лектор: доц. д-р Снежана Йорданова


Анотация:

Целта на курса е студентите да излязат от кръга на аналитично решимите задачи, които обикновено се упражняват по време на лекции и семинари, и сами да са в състояние да поставят и решават числено практически задачи. Същественото в курса е, че са сведени до минимум необходимите начални умения по програмиране и числени методи. Подобен подход оставя на заден план сложния математичен апарат и позволява на студентите да се концентрират върху физиката на задачата, като променят параметрите, началните и/или граничните условия на задачата и лесно създават графики на интересуващите ги зависимости. Ще се използва програмен продукт от типа на Matlab или Matematica, като акцентът пада върху формулирането на задачата и нейното решаване, а не върху фоункционалността на конкретния програмен продукт.

Предварителни изисквания:

Познания по основните курсове по математика, обща физика, математични методи на физиката.

Програма на курса:

 1. Запознаване с програмирането. Визуализация на данни. (6 уч.часа)
 2. Решаване на задачи от линейната алгебра. (3 уч.часа)
 3. Решаване на интеграли. (2 уч.часа)
 4. Решаване на обикновени диференциални уравнения. (2 уч.часа)
 5. Решаване на частни диференциални уравнения. (2 уч.часа)

Практически упражнения:

 1. Механика. Моделиране на движение на махало при произволни амплитуди. (3 уч.часа)
 2. Пресмятане на инерчни моменти. (3 уч.часа)
 3. Балистични криви с отчитане на вятъра и съпротивлението на въздуха. (3 уч.часа)
 4. Потенциална крива и свързаната с нея сила. Движение на частица в потенциална яма. (3 уч.часа)
 5. Интерференция и дифракция. Моделиране на преминаването на светлина през един и няколко процепа. (6 уч.часа)
 6. Пречупване на светлината, дисперсия. Моделиране на оптична леща. (6 уч.часа)
 7. Пренасяне на топлина в едномерен случай с отчитане на загуби и зависещ от времето приток на топлина. (6 уч.часа)

Формата на контрол е: текуща оценка

Литература:

 1. Материали ще бъдат предоставяни на студентите след всяка лекция.

Съставил програмата: доц. д-р Снежана Йорданова

26.01.2021г.


Вашите коментари изпращайте тук

2021-05-20

Check this is a valid HTML 4.01 document!