СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
„Увод в системата за управление на експеримента LabView”


Хорариум: 45 + 0 + 0 = 45 часа

Кредити (ECTS): 3,0

Лектор: гл. ас. д-р Николай Димитров


Анотация:

Курсът цели да запознае студентите със среда за графично програмиране Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW). В рамките му те придобиват основни познания за нейните възможности при създаване на разнообразни софтуерни продукти. Проекти, изработени на LabVIEW, позволяват интегриране на различни типове задачи в една програма. Обработка и интерпретиране на експериментални данни може да се съчетава с физични симулации или управление и синхронизация на разнороден лабораторен хардуер. Това позволява създаването на удобен потребителски интерфейс за пълен контрол над работата по цялостни, специфични задачи и прави LabVIEW изключително популярен продукт в научноизследователските среди. Много сериозно е застъпена употребата му при създаване на софтуер за тест и автоматизация в индустрията от всякакъв мащаб, включително автомобилна и авиационна.

Обучението преминава в специално оборудвана учебна зала, под формата на компютърно подпомогнати лекции, по три часа седмично (общо 45 часа).

Предварителни изисквания:

Курсът е подходящ за всички учащи се във Физически факултет, тъй като не предполага никаква тясна насоченост или нужда от специфични научни познания. Изискват се базисни умения за работа с Microsoft Windows OS.

Програма на курса:

 1. Запознаване с потребителския интерфейс на средата, понятие за поток на данни – създаване на работен проект и прости „виртуални инструменти” (VIs) (6 уч.часа)
 2. Намиране, проследяване и отстраняване на грешки - техники за поправяне на „повредени” виртуални инструменти (2 уч.часа)
 3. Създаване на „виртуални инструменти” – видове данни, функции, управление на времето, условни оператори, оператори за циклични повторения и работа с тях, изчертаване на данни. (5 уч.часа)
 4. Модулно програмиране с LabVIEW – създаване и извикване на „виртуални инструменти” като под-функции - „суб-виртуални инструменти” (SubVI), икони и конектори на SubVI. (2 уч.часа)
 5. Създаване и използване на структури от данни – масиви и клъстери, полиморфизъм, автоматично индексиране, дефиниране на типове. (5 уч.часа)
 6. Управление на ресурси - функции за работа с файлове на високо и ниско ниво, четене и запис на данни, работа с външни устройства . (2 уч.часа)
 7. Използвана на алгоритми – последователно и условно изпълнение на задачи, „State machine“ – шаблони за програмиране. (2 уч.часа)
 8. Използване на променливи при решаване на проблеми с потока на данни – паралелно изпълнение на задачи и обмен на данни с помощта на локални променливи, условия за надпревара. (2 уч.часа)
 9. Работа отвъд стандартния поток на данни – асинхронна комуникация, опашки, управляване на програма чрез „събития“. (3 уч.часа)
 10. Прилагане на модели за програмиране – прости модели, модели с няколко цикъла, управление на код за грешка, управление на време, модел на функционални глобални променливи. (4 уч.часа)
 11. Управление на потребителският интерфейс – „VI Server“ архитектура, възли за управление на облика и стойностите на елементи от програмата, контролни препратки. (3 уч.часа)
 12. Техники за работа с файлове – сравняване на различни файлови формати, създаване на пътища, писане и четене с бинарни файлове, работа с TDMS файлове. (3 уч.часа)
 13. Подобряване на съществуващ виртуален инструмент (VI). (3 уч.часа)
 14. Създаване на приложения - подготовка на файловете, определяна на параметри, създаване и отстраняване на грешки в приложение, създаване на инсталатор. (3 уч.часа)

Формата на контрол е: текуща оценка

Основна литература:

 1. “LabVIEWTM Core 1, Core 2–Course manual, National Instruments Corporation, 2012

Допълнителна литература:

 1. Всички достъпни от интернет ресурси.
 2. Jeffrey Travis, Jim Kring, “LabVIEW for Everyone”, McGraw-Hill, 2006.
 3. Cory L. Clark, “LabVIEW Digital Signal Processing and DigitalCommunications”,McGraw-Hill, 2005.
 4. Leonard Sokoloff, “Applications in LabVIEW”, Prentice Hall, 2003
 5. LabVIEW User Manual.
 6. Introduction to NI LabVIEW (http://www.ni.com/gettingstarted/labviewbasics/).
 7. LabVIEW Tutorial (http://www.ee.buffalo.edu/faculty/paololiu/edtech/roaldi/tutorials/labview.htm).
 8. LabVIEW Graphical Programming Course (http://cnx.org/content/col10241/latest/).
 9. Instrument Control in LabVIEW Tutorial (http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3511).

Съставил програмата: гл. ас. д-р. Николай Димитров

09.02.2021 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2021-05-20

Check this is a valid HTML 4.01 document!