СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Лазерна техника 1 - практикум"


Хорариум: 0 + 0 + 45 = 45 часа

Кредити (ECTS): 4,5

Лектор: доц. д-р Стоян Куртев


Анотация:

Курсът „Лазерна техника 1 – практикум” е задължителен за бакалаврите от специалност „Фотоника и лазерна физика” и е изборен за всички останали специалности във Физически факултет на СУ.

Практикумът е организиран по темите на лекционния курс „Лазерна техника 1”. Макар и да е препоръчително да се посещава лекционния курс, практикумът може да бъде избиран и самостоятелно без задължително да се посещава лекционната част на курса (за тези студенти, за които този курс е изборен). Теоретичната част към практическите упражнения е написана достатъчно подробно (книгата „Ръководство за лабораторни упражнения по квантова електроника и лазерна техника” с автори Г. Георгиев и С. Салтиел), така че студентите да могат достатъчно добре да разберат разглежданите проблеми и успешно да направят лабораторните упражнения, залегнали в програмата на курса. Практикумът е много полезен и за усвояване на практически навици за работа с лазерна техника.

Предварителни изисквания:

Курсът „Лазерна физика: основи”

Програма на курса:

  1. Напречен модов състав на твърдотелни лазери (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
  2. Азотен лазер (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
  3. Контрол на качеството на оптични елементи (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
  4. Оптимизиране на изходното огледало за твърдотелен лазер (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
  5. Лазери с органични багрила (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
  6. Лазер с въглероден двуокис (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
  7. Описание на лазерни резонатори с ABCD подход (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
  8. Колоквиум (3 уч.часа)

Формата на контрол е текуща оценка

Основна литература:

  1. Г. Георгиев, С. Салтиел, “ Ръководство за лабораторни упражнения по квантова електроника и лазерна техникаПрактикум по квантова електроника и лазерна техника”, С., Изд. на СУ “Св. Кл. Охридски”, 1993 .

Допълнителна литература:

  1. М. Ненчев, С. Салтиел, “Лазерна техника”, Изд. “Наука и изкуство” и Изд. на СУ “Св.Кл.Охридски”, 1994.

Съставил програмата: доц. д-р С. Куртев

27.02.2012 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2014-03-30

Check this is a valid HTML 4.01 document!