СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
„Матрична оптика”


Хорариум: 30 + 0 + 0 = 30 часа

Кредити (ECTS): 2,0

Лектор: гл. ас. д-р Александър Георгиев Гайдарджиев


Анотация:

Курсът по “Матрична Оптика” е надстройка над общия курс по физика, раздел “Оптика”. Днес този метод е считан за основен и широко прилаган инструмент. Чрез този курс студентите от бакалавърската програма ще придобият знания и умения, необходими за пресмятане на общи и специфични задачи от областа на параксиалната оптика. В първия част се дефинира параксиалното пространство на произволна центрирана оптична система, разглеждат се неговите линейни свойства и се въвежда матричния формализъм. Във вторият раздел, с помоща на матричният метод, се изследват основните свойства на произволна оптична система, определят се нейните кардиналните точки. Въвежда се понятието ейконал и се прилага при решаване на дифракционни задачи. Третата част е посветена на матричното описание на лазерен резонатор. Изследва се стабилността и модовата структура на произволен резонатор.

Курсът се предлага като изборен за всички специалности с изключение на «Фотоника и лазерна физика», където е задължителен.

Предварителни изисквания:

За успешното провеждане на занятията на предлагания курс е необходимо студентите добре да познават:

- методите на матричното смятане: събиране, изваждане, умножение, делене и транспонтиране на матрици, намиране на детерминантите им, привеждането им към диагонален вид, намиране на собствените стойности и собствените вектори на унимодулярни матрици.

- геометрична оптика от общия курс по физика, раздел "Оптика".

Програма на курса:

 1. Основни понятия от матричното смятане. Геометрична и физична оптика - предмет и приложение. Параксиално пространство – дефиниция. Условия за приложимост на матричните методи в параксиалната оптика. (Л 2 ч)
 2. Матрица на преобразуване на координатите на лъчите. Лъчев вектор. Матрица Т на преместване. Смисъл на величината приведена дебелина. (Л 2 ч)
 3. Матрица R на пречупване. Оптична сила на произволна оптична система. (Л 2 ч)
 4. Матрица на преобразуване на лъчите в оптична система, формираща образ. Свойства на произведенията T1T2, TR, R1R2. (Л 2 ч)
 5. Осмисляне на елементите на матрицата M. Експериментално определяне на елементите на матрицата M. (Л 2 ч)
 6. Кардинални точки на оптичната система – дефиниция. Определяне на положението им от елементите на матрицата М. (Л 2 ч)
 7. Матричен оператор на дебела и тънка леща. Гаусови константи. (Л 2 ч)
 8. Матрично описание на децентрирана оптична система. (Л 2 ч)
 9. Оптична система с една или повече отразяващи повърхности. Матричен оператор на произволна катадиоптрична система. Прозрачна сфера в ролята на ретрорефлектор и на дебела леща. (Л 2 ч)
 10. Матрично описание на трансформацията на сферичен вълнов фронт. Правило ABCD – извеждане. (Л 2 ч)
 11. Параксиален модел на оптичен лазерен резонатор. Матричен оператор на резонатор. (Л 2 ч)
 12. Собствени стойности и собсвени вектори на матричния оператор на резонатор. Стабилен и нестабилен резонатор. (Л 2 ч)
 13. Приложение на правилото ABCD при решаване на оптични задачи с Гаусови снопове. (Л 2 ч)
 14. Описание на ейконала чрез елементи на матрицата. Ейконал на лъчите през въздушен слой с дебелина t. Ейконал на лъчите между двете фокални равнини на оптична система. Ейконал между двойка спрегнати опорни равнини. (Л 2 ч)
 15. Ейконал в параксиалното пространство. Приложение: дифракционни задачи на Фраунхофер и Френел в параксиалното пространство. (Л 2 ч)

Формата на контрол е: текуща оценка

Основна литература:

 1. Хр. Стоянов, Оптика, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2010.
 2. Джеррард, Бърч, Введение в матричную оптику, Мир, Москва, 1987.

Допълнителна литература:

 1. Handbook of Optics, edited by W.J. Driscoll, McGraw Hill Book Company, N.Y., 1978.

Съставил програмата: гл. ас. д-р Александър Гайдарджиев

Февруари 2021 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2021-05-20

Check this is a valid HTML 4.01 document!