СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Матрична оптика – лабораторен практикум"


Хорариум: 0 + 0 + 30 = 30 часа

Кредити (ECTS): 3,0

Лектор: ас. д-р Наско Горунски


Анотация:

Лабораторният практикум по МАТРИЧА ОПТИКА е допълнение към същия лекционен курс за бакалавърската степен на обучение, но също така той е и надстройка над общия курс по физика, раздел “Оптика”. Чрез този практикум студентите ще затвърдят и раширят придобитите вече знания и умения от областа на инструменталната оптика. Основна цел на практикум е студентък да привикне самостоятелно да провежда прости наблюдения и измервания, да привиква към критичен поглед върху физичните реалности и да не се страхува да проявява самостоятелно творческо мислене и поведение.

За успешното провеждане на занятията на студента се препоръчва използването на печатното ръководство към практикума.

Практикумът се предлага за специалностите "Физика" и "Инженерна Физика"

Предварителни изисквания:

За успешното провеждане на занятията на предлагания курс е необходимо студентите добре да познават:

 1. методите на матричното смятане: събиране, изваждане, умножение, делене и транспониране на матрици, намиране на детерминантите им, привеждането им към диагонален вид, намиране на собствените стойности и собствените вектори на унимодулярни матрици,
 2. геометрична оптика от общия курс по физика, раздел “Оптика”.

Програма на курса:

 1. Определяне параметрите на поляризация на светлинен сноп чрез измерване на параметрите на Стокс (3 уч.часа)
 2. Дифракция на Фраунхофер (3 уч.часа)
 3. Интерферометър на Майкелсън (4 уч.часа)
 4. Изследване на оптичните свойства на диелектричен слой чрез спектрофотометър (4 уч.часа)
 5. Двулъчева интерференция. Делене на вълновия фронт с бипризма на Френел (4 уч.часа)
 6. Интерферометър на Хайдингер (4 уч.часа)
 7. Интерференция на поляризирани лъчи. Изследване на едноосни кристали (4 уч.часа)
 8. Експериментално определяне на елементите на параксиалната матрица на оптична система (4 уч.часа)

Формата на контрол е текуща оценка

Основна литература:

 1. Хр. Ю. Стоянов, А. Панева - Лабораторни упражнения по Физична оптика и оптични уреди, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 2000.

Съставил програмата: доц. д-р Християн Ю. Стоянов

март 2013 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2016-04-20

Check this is a valid HTML 4.01 document!