СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Матрична оптика"


Хорариум: 30 + 0 + 0 = 30 часа

Кредити (ECTS): 3,0

Лектор: проф. дфн Иван Христов


Анотация:

Курсът по “Матрична Оптиката” е надстройка над общия курс по физика, раздел “Оптика”. Днес този метод е считан за основен и широко прилаган инструмент. Чрез този курс студентите от бакалавърската програма ще придобият знания и умения, необходими за пресмятане на общи и специфични задачи от областта на параксиалната оптика. В първия част се дефинира параксиалното пространство на произволна центрирана оптична система, разглеждат се неговите линейни свойства и се въвежда матричния формализъм. Във вторият раздел, с помощта на матричният метод, се изследват основните свойства на произволна оптична система, определят се нейните кардиналните точки. Въвежда се понятието ейконал и се прилага при решаване на дифракционни задачи. Третата част е посветена на матричното описание на лазерен резонатор. Изследва се стабилността и модовата структура на произволен резонатор.

Курсът се предлага като изборен за всички специалности с изключение на “Фотоника и лазерна физика”, където е задължителен.

Предварителни изисквания:

За успешното провеждане на занятията на предлагания курс е необходимо студентите добре да познават:

 1. методите на матричното смятане: събиране, изваждане, умножение, делене и транспониране на матрици, намиране на детерминантите им, привеждането им към диагонален вид, намиране на собствените стойности и собствените вектори на унимодулярни матрици,
 2. геометрична оптика от общия курс по физика, раздел “Оптика”.

Програма на курса:

 1. Основни понятия от матричното смятане. Геометрична и физична оптика - предмет и приложение. Параксиално пространство – дефиниция. Условия за приложимост на матричните методи в параксиалната оптика. (2 уч.часа)
 2. Матрица на преобразуване на координатите на лъчите. Лъчев вектор. Матрица Т на преместване. Смисъл на величината приведена дебелина. (2 уч.часа)
 3. Матрица R на пречупване. Оптична сила на произволна оптична система. (2 уч.часа)
 4. Матрица на преобразуване на лъчите в оптична система, формираща образ. Свойства на произведенията T1T2, TR, R1R2. (2 уч.часа)
 5. Осмисляне на елементите на матрицата M. Експериментално определяне на елементите на матрицата M. (2 уч.часа)
 6. Кардинални точки на оптичната система – дефиниция. Определяне на положението им от елементите на матрицата M. (2 уч.часа)
 7. Матричен оператор на дебела и тънка леща. Гаусови константи. (2 уч.часа)
 8. Матрично описание на децентрирана оптична система. (2 уч.часа)
 9. Оптична система с една или повече отразяващи повърхности. Матричен оператор на произволна катадиоптрична система. Прозрачна сфера в ролята на ретрорефлектор и на дебела леща. (2 уч.часа)
 10. Матрично описание на трансформацията на сферичен вълнов фронт. Правило ABCD – извеждане. (2 уч.часа)
 11. Параксиален модел на оптичен лазерен резонатор. Матричен оператор на резонатор. (2 уч.часа)
 12. Собствени стойности и собствени вектори на матричния оператор на резонатор. Стабилен и нестабилен резонатор. (2 уч.часа)
 13. Приложение на правилото ABCD при решаване на оптични задачи с Гаусови снопове. (2 уч.часа)
 14. Описание на ейконала чрез елементи на матрицата. Ейконал на лъчите през въздушен слой с дебелина t. Ейконал на лъчите между двете фокални равнини на оптична система. Ейконал между двойка спрегнати опорни равнини. (2 уч.часа)
 15. Ейконал в параксиалното пространство. Приложение: дифракционни задачи на Фраунхофер и Френел в параксиалното пространство. (2 уч.часа)

Формата на контрол е текуща оценка

Основна литература:

 1. Джеррард, Бърч, Введение в матричную оптику, Мир, Москва, 1987.
 2. Х. Стоянов, Оптика, Унив. Изд. Св. Кл. Охридски, 2009.

Допълнителна литература:

 1. Handbook of Optics, edited by W.J. Driscoll, McGraw Hill Book Company, N.Y., 1978.

Съставил програмата: доц. д-р Християн Ю. Стоянов

март 2013 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2014-04-02

Check this is a valid HTML 4.01 document!