СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
„Матрична оптика – лабораторен практикум”


Хорариум: 0 + 0 + 30 = 30 часа

Кредити (ECTS): 3,0

Лектор: гл. ас. д-р Наско Николов Горунски


Анотация:

Лабораторният практикум по МАТРИЧНА ОПТИКА е допълнение към същия лекционен курс за бакалавърската степен на обучение, но също така той е и надстройка над общия курс по физика, раздел “Оптика”. Чрез този практикум студентите ще затвърдят и разширят придобитите вече знания и умения от областа на инструменталната оптика. Основната цел е студентът да привикне самостоятелно да провежда прости наблюдения и измервания, да привиква към критичен поглед върху физичните реалности и да не се страхува да проявява самостоятелно творческо мислене и поведение.

За успешното провеждане на занятията на студента се препоръчва използването на печатното ръководство към практикума.

Практикумът се предлага за специалностите "Физика" и "Инженерна Физика".

Предварителни изисквания:

За успешното провеждане на занятията е необходимо студентите добре да познават:

- методите на матричното смятане: събиране, изваждане, умножение, делене и транспониране на матрици, намиране на детерминантите им, привеждането им към диагонален вид, намиране на собствените стойности и собствените вектори на унимодулярни матрици.

- геометрична оптика от общия курс по физика, раздел "Оптика".

Програма на курса:

  1. Определяне параметрите на поляризация на светлинен сноп чрез измерване на параметрите на Стокс. (У 3 ч.)
  2. Дифракция на Фраунхофер. (У 3 ч.)
  3. Интерферометър на Майкелсън. (У 4 ч.)
  4. Изследване на оптичните свойства на диелектричен слой чрез спектрофотометър. (У 4 ч.)
  5. Двулъчева интерференция. Делене на вълновия фронт с бипризма на Френел. (У 4 ч.)
  6. Интерферометър на Хайдингер. (У 4 ч.)
  7. Интерференция на поляризирани лъчи. Изследване на еднооси кристали. (У 4 ч.)
  8. Експериментално определяне на елементите на параксиалната матрица на оптична система. (У 4 ч.)

Формата на контрол е: текуща оценка

Литература:

  1. Хр. Ю. Стоянов, А. Панева - Лабораторни упражнения по Физична оптика и оптични уреди, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 2000.

Съставил програмата: гл. ас. д-р Наско Николов Горунски

Януари 2021 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2021-05-20

Check this is a valid HTML 4.01 document!