СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Обработка на експериментални данни"


Хорариум: 15 + 0 + 30 = 45 часа

Кредити (ECTS): 4,0

Лектор: проф. дфзн Асен Пашов


Анотация:

Тези упражнения ще предхождат практическите упражниня по курсовете от общата физика. Тяхната цел е студентите да се запознаят с основните понятия, методи и техники за обработка на експериментални данни. Ще се наблегне на работата с персонален компютър за моделиране на експерименталните данни и тяхната визуализация.

Предварителни изисквания:

Начални компютърни умения.

Програма на курса:

 1. Измерване и съпътстващи го грешки. Разпределения. Средно, средно квадратично отклонения. (3 уч.часа)
 2. Линейна регресия. Метод на най-малките квадрати. Целева функция. (3 уч.часа)
 3. Оценка на качеството на модела. Критерий за максимално правдоподобие. Графични методи. (3 уч.часа)
 4. Разпространение на грешките. Оценка на неопределеностите на параметрите на линейни модели. (3 уч.часа)
 5. Нелинейни модели. (3 уч.часа)

Практически упражнения:

 1. Измерване и съпътстващите го грешки. Разпределения. Средно, средно квадратично отклонения. Построяване на хистограма. (3 уч.часа)
 2. Линейна регресия. Метод на най-малките квадрати. Целе-ва функция. Линейна регресия с Excel. (3 уч.часа)
 3. Оценка на качеството на модела. Критерий за макси-мално правдоподобие. Графични методи. Визуализация на данни с Excel. (3 уч.часа)
 4. Оценка на неопределеностите на параметрите на линейни модели. (3 уч.часа)
 5. Нелинейни модели. Оценка на неопределеностите на па-раметрите на нелинейни модели. (6 уч.часа)
 6. Оценка на неопределеностите по метода Монте Карло. (6 уч.часа)
 7. Анализ на моделите. Корелация между параметрите. Влияние на машинната точност. (6 уч.часа)

Формата на контрол е текуща оценка

Основна литература:

 1. W. H. Press, S. A. Teukolski, W. T. Vetterling, B. P.F lannery Numerical Recipes in Fortran 77, Cambridge Unversity Press, 1992.Вашите коментари изпращайте тук

2014-04-03

Check this is a valid HTML 4.01 document!