СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Оптоелектроника и интегрална оптика"


Хорариум: 60 + 0 + 30 = 90 часа

Кредити (ECTS): 7,5

Лектор: доц. д-р Стоян Куртев


Анотация:

Курсът „Оптоелектроника и интегралана оптика“ е задължителен за бакалаври от специалност „Фотоника и лазерна физика“ и е изборен за всички останали специалности във Физически факултет.

Курсът “Оптоелектроника и интегралана оптика“ ще позволи на студентите да получат системни знания по четирите групи оптоелектронни елементи: фотоприемници, източници на светлина, оптрони и световодни структури, вкл. оптични влакна. В курса се излагат и основните принципи и идеи на интегралната оптика. Курсът ще бъде полезен за запознаване с физическите принципи и характерните особености на основните елементи, изграждащи оптическите комуникационни системи.

Предварителни изисквания:

Курсовете по „Оптика” и „Основи на радиоелектрониката” от бакалавърските програми във Физически факултет на СУ.

Програма на курса:

 1. Предмет на Оптоелектрониката и интегралната оптика. Стратегически задачи на Оптоелектрониката и интегралната оптика. (1 уч.часа)
 2. Характеристики на фотонната връзка. Предимства и недостатъци на различните спектрални области за оптична връзка. (1 уч.часа)
 3. Източници на светлина за оптоелектрониката. Общи изисквания, характеристики и параметри на светлинните източници за оптоелектрониката. (1 уч.часа)
 4. Електролуминесцентни кондензатори – устройство, спектрални характеристики, принципи на действие, яркостна, честотна и преходна характеристики. Квантов добив. Дълговечност. (3 уч.часа)
 5. Инжекционни светодиоди. Материали. Принцип на действие, спектрални характеристики. Волт-амперна характеристика. Квантов добив – външен и вътрешен, и оптична ефективност. Влияние на температурата. Яркостна, преходна, честотна характеристики. (3 уч.часа)
 6. Полупроводникови лазери-условия за инверсна населеност. Прагови токове. Недостатъци на хомострукрурните полупроводникови лазери. Хетероструктурни лазери. Яркостна, спектрална, преходна характеристики. КПД. Лазери с разпределена обратна връзка. Ивични лазери. Късорезонаторни лазери с диелектрични огледала (лазери на Корен). Надеждност на полупроводниковите лазери. (5 уч.часа)
 7. Фотоприемници за оптоелектрониката. Общи изисквания към характеристиките и параметрите им. (1 уч.часа)
 8. Фоторезистори - принцип на действие и сравнение с полупроводниковите болометри. Конструкции. Волт-амперна характеристика. Светлинна характеристика. Чувствителност. Спектрална, честотна и преходна характеристики. Динамичен обхват. Коефициент на усилване. (3 уч.часа)
 9. Фотоелементи - определение, принцип на действие, устройство. Волт-амперна характеристика. КПД. Спектрална характеристика и чувствителност. (3 уч.часа)
 10. Фотодиоди – определение. Светлинна характеристика, интегрална чувствителност и инертност. (1 уч.часа)
 11. PIN-фотодиоди. Лавинни фотодиоди. Хетероструктуни фотодиоди. (2 уч.часа)
 12. Фототранзистори. (2 уч.часа)
 13. Фототиристори. (2 уч.часа)
 14. Оптрони. Параметри и характеристики на оптроните. (1 уч.часа)
 15. Диодни, транзисторни, тиристорни и резисторни елементарни оптрони. (2 уч.часа)
 16. Оптронни логически елементи. (1 уч.часа)
 17. Предаване на аналогови сигнали чрез оптрони. (1 уч.часа)
 18. Елементарен оптрон с външна оптична и вътрешно-електрична връзка. Оптрони с обратни връзки. (3 уч.часа)
 19. Устройство и принцип на разпространение на светлината в оптични влакна. Механични и геометрични параметри. (2 уч.часа)
 20. Апертура на право, огънато, конично влакно и на влакно със скосена повърхност. (2 уч.часа)
 21. Затихване във влакната. Разпределени загуби. (2 уч.часа)
 22. Модова структура на полето във влакната – физическа същност. Характеристично уравнение. Брой на модовете. Параметър на влакното. (3 уч.часа)
 23. Константа на разпространение и дисперсията и. (2 уч.часа)
 24. Видове влакна в зависимост от n(r). (2 уч.часа)
 25. Удължаване на импулсите във влакната - материална и модова дисперсия в едномодово и многомодово влакно. Оптимална продължителност на импулсите за предаване на цифрова информация. Несъвършени влакна. (3 уч.часа)
 26. Оптични кабели – устройство. (2 уч.часа)
 27. Сноп от влакна за предаване на образи. (1 уч.часа)
 28. Съединители. Съединяване на влакна – съсредоточени загуби. (2 уч.часа)
 29. Интегрална оптика – цели и задачи. Пасивни елементи във вълноводите. (1 уч.часа)
 30. Възбуждане на модове във вълноводни структури чрез леща, призма, дифракционна решетка. (1 уч.часа)
 31. Интегрални оптически логически елементи. (1 уч.часа)

Лабораторни упражнения:

 1. Изследване на сноп от оптични влакна за предаване на образи. (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
 2. Характеристики и параметри на фоторезистор. (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
 3. Характеристики на фотодиоди. (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
 4. Характеристики на оптрони. (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)
 5. Оптрон с положителна обратна връзка. (Лабораторен практикум) (6 уч.часа)

Формата на контрол е изпит

Основна литература:

 1. Записки от лекции по Оптоелектроника и интегрална оптика.
 2. Ю. Р. Носов, Оптоэлектроника.
 3. Я. Суэмацу и др., Основы оптоэлектроники.
 4. Б. Арнаудов, А. Попов, Полупроводникови излъчватели.
 5. Е. Даскалов, Д. Полеганов, Оптоелектронни устройства в автоматиката.
 6. Ю. Р. Носов, А. Сидоров, Оптроны и их применение.
 7. Г. Георгиев, С. Салтиел, Ръководство за практикум по квантова електроника и лазерна техника, Унив. изд. СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 1988.
 8. D. A. B. Miller, Semiconductor Optoelectronic Devices, Stanford University, CA, (Winter 2000).
 9. М. Лисица, Л. А. Бережинский, М.Валах, Волоконная оптика.
 10. Н. Н. Семенев, Оптические кабели связы.
 11. Дж. Мидвинтер, Волоконные световоди для передачи информации.
 12. И. Саватинова, Интегрална оптика.

Допълнителна литература:

 1. С. В. Свечников, Элементы оптоэлектроники.
 2. B. van Zeghbroeck, Principles of Semiconductor Devices, Colorado State University.
 3. Е. А. Сальков, Основы полупроводниковой фотоэлектроники.
 4. С. В. Свечников, Элементы оптоэлектроники.
 5. Г. П. Катыс, Оптико-электронная обработка информации.
 6. А. М. Василевский и др., Оптическая электроника.
 7. Г. П. Катыс, Оптико-электронная обработка информации.
 8. Б. В. Вейнберг, К. Саратов, Оптика световодов.
 9. Л. Козанне и др., Оптика и связь.
 10. И. Колев, Е. Даскалов, Н. Недев, Оптоелектронни схеми.
 11. Дж. Хауэс, Д. В. Морган, Волоконно-оптическая связь.

Съставил програмата: доц. д-р С. Куртев

27.02.2013 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2015-10-09

Check this is a valid HTML 4.01 document!