СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Оптични комуникации"


Хорариум: 45 + 15 + 0 = 60 часа

Кредити (ECTS): 4,5

Лектор: доц. Иван Бъчваров


Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основите на оптичните комуникационни системи: архитектура и елементна база съответствуваща на съвременото технологично състояние. Разгледана е еволюцията на оптичните комуникационни системи. Изложени са принципите на работа на оптични комуникационни системи с цел овладяване както на тяхното цялостно конструиране така и на използването на техните компоненти. Изложени са физичните явления и закони определящи характеристиките на елементите и възлите на оптичните комуникационни системи.

Предварителни изисквания:

Необходимо е студентите да са завършили успешно курсовете по Оптика и Математически Анализ.

Програма на курса:

 1. Видове поколения оптически комуникационни системи (ОКС)- исторически обзор. Основни характеристики на ОКС (3 ч. лекции)
 2. Аналогови и цифрови сигнали, мултиплексиране, формати на модулацията. Структура на ОКС (2 ч. лекции)
 3. Оптични влакна за ОКС.Видове оптични влакна. Модов състав. Условие за едномодовост (3 ч. лекции, 2 ч. упр.)
 4. Загуби в оптичните влакна. Видове загуби - собствени, от огъване и при свързване (3 ч. лекции)
 5. Дисперсионно разширение на импулсите в едномодови влакна, ширина на спектъра на пропускане. Дисперсионно отместени и оптимизирани влакна (3 ч. лекции, 1 ч. упр.)
 6. Производство и охарактеризиране на оптични влакна за OKC. Оптични кабели (2 ч. лекции)
 7. Излъчватели за ОКС. Полупроводникови източници – светодиоди и лазери. Конструкция и свойства. Оптично предавателни системи (3 ч. лекции)
 8. Оптични приемници за ОКС. Видове детектори. Усилватели на детектирания сигнал (3 ч. лекции, 2 ч. упр.)
 9. Повторители и оптични усилватели. Основни характеристики. Области на приложение (3 ч. лекции)
 10. Пасивни компоненти на ОКС - конектори, елементи на вход и изход на лъчение от оптично влакно. Оптика на мултиплексирането чрез дължината на вълната на носещата (3 ч. лекции)
 11. Оптични ключове, модулатори, други активни компоненти на ОКС (3 ч. лекции, 2 ч. упр.)
 12. Измерване на параметрите на оптични влакна за ОКС. Класификация. Рефлектометрични измервания и тяхното приложение за подръжка на оптичните канали за връзка (3 ч. лекции, 3 ч. упр.)
 13. Безвлакнести оптични комуникационни системи. Разпространение на лъчението в атмосферата. Източници и приемници за безвлакнестите ОКС (3 ч. лекции, 2 ч. упр.)
 14. Архитектура на съвременни ОКС. Видове: линейни връзки, мрежи за разпръскване, локални мрежи. Проектиране на ОКС (3 ч. лекции, 2 ч. упр.)
 15. Многоканални ОКС. Класификационна схема. Типове системи за мултиплексиране с разделяне по честота. Видове междуканална интерференция при многоканални ОКС (3 ч. лекции, 1 ч. упр.)
 16. Техника и технология на ултра-дългите оптични комуникационни системи (3 ч. лекции)
 17. Оптични комуникационни мрежи. Топология (2 ч. лекции)

Формата на контрол е изпит

Основна литература:

 1. Optical Communication Systems, John Gowar, 2nd ed., Prentice Hall, 1993. (Руски превод: Оптические системы связи, превод от първо издание, 1989)
 2. Fiber Optic Communication Systems, Govind Agraval 2nd ed., John Wiley & Sons., 1997.
 3. Fiber-Optic Communicatios, Pierre Lecoy, John Wiley & Sons, Inc., 2008.
 4. Методы и техники обработки сигналов при физических измерениях, т. 1 и т. 2, Ж. Макс, Москва, "Мир", 1983 г.

 5. Заб: Литературата ще е на разположение в катедрената библиотека по време на семестъра.

Съставил програмата: доц. Иван Бъчваров


Вашите коментари изпращайте тук

2015-10-13

Check this is a valid HTML 4.01 document!