СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Оптични комуникации и оптична обработка на информацията"


Хорариум: 60 + 15 + 0 = 75

Кредити (ECTS): 6,5

Лектор: доц. д-р Иван Христов Бъчваров


Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основите на оптичните методи на обработка,съхранение и предаване на информация. Курса разглежда физичните явления и процеси лежащи в основите на съвременните оптични комуникации Темите на курса в реда на представянето им са групирани в следните раздели: Основи на теория на информацията и Фурие анализа; Оптични системи изпълняващи ролята на двумерни Фурие оптични процесори; Оптичните комуникационни системи : архитектура и елементна база съответствуваща на съвременното технологично състояние;Физичните явления и закони определящи характеристиките на елементите и възлите на оптичните комуникационни системи,

Предварителни изисквания:

Необходимо е студентите да са завършили успешно курсовете по Оптика и Математически Анализ. Да владеят основните техники на интегралното смятане

Програма на курса:

 1. Информационни системи. Информация и измерване. Развитие на оптичните методи за обработка и предаване на информация. (Л 2 ч.)
 2. Исторически обзор: видове поколения оптически комуникационни системи (ОКС). Основни понятия: аналогови и цифрови сигнали, мултиплексиране, формати на модулацията. Структура на ОКС. (Л 4 ч.)
 3. Елементи на Фурие анализа: Ортонормирани системи, обобщен ред на Фурие. Двумерно Фурие преобразуване - дефиниция, основни теореми. Спектър. (Л 4 ч., У 2 ч.)
 4. Системи с ограничен спектър. Теорема на дискретизирането. (Л 2 ч.)
 5. Конволюция - същност, свойства, теорема за конволюцията. Крос-корелация и автокорелация. Теорема за автокорелацията. (Л 2 ч., У 1 ч.)
 6. Линейни системи. Интеграл на суперпозицията - импулсен отклик. Инвариантни линейни системи. Предавателна функция. Честотна характеристика на каскадни системи. (Л 2 ч.)
 7. Скаларна теория на дифракцията при линейните пространствено инвариантни системи. Понятие за ъглов спектър и физическия му смисъл. Представяне на пространственото разпространението на вълните като честотна филтрация. (Л 4 ч.)
 8. Лещите като елементи, осъществяващи двумерно Фурие преобразуване.Предавателна функция на тънка леща. Фурие преобразуване от тънка леща: а) предмет непосредствено пред лещата; б) предмет разположен пред лещата на разстояние d0. (Л 4 ч., 2 ч.)
 9. Принцип на холографския запис и четене. Особености на записа и възстановяване на изображение. Фурие холограми. Холографски запис на цифрова информация, xолографски памети. (Л 4 ч.)
 10. Разпознаване на образи и знаци. Оптични корелатори. (Л 2 ч., У 1 ч.)
 11. Оптични влакна за ОКС.Видове оптични влакна. Модов състав. Условие за едномодовост. (Л 4 ч., У 2 ч.)
 12. Загуби в оптичните влакна. (Л 2 ч., У 1 ч.)
 13. Дисперсионно разширение на импулсите в едномодови влакна, ширина на спектъра на пропускане. Дисперсионно отместени и оптимизирани влакна. (Л 4 ч., У 2 ч.)
 14. Производство и охарактеризиране на оптични влакна за OKC. Оптични kaбели. (Л 2 ч.)
 15. Излъчватели и приемници за ОКС. (Л 4 ч.)
 16. Пасивни и активни компоненти на ОКС-Конектори,елементи на вход и изход на лъчение от оптично влакно. (Л 2 ч., У 2 ч.)
 17. Оптика на мултиплексирането чрез дължината на вълната на носещата. Модулатори и усилватели за ОКС. (Л 4 ч.)
 18. Архитектура на съвременни ОКС. Видове: линейни връзки, мрежи за разпръскване, локални мрежи.. Проектиране на ОКС, необходима мощност и спектрална ширина. (Л 4 ч., У 2 ч.)
 19. Техника и технология на ултра-дългите оптични комуникационни системи. (Л 4 ч.)

Формата на контрол е изпит

Основна литература:

 1. Fourier optics: Introduction, E.G. Steward, Ellis Horwood Series in Applied Physics 1989
 2. Введение в Фурие оптику, Дж. Гудмен, Москва, "Мир", 1970 г.
 3. Методы и техники обработки сигналов при физических измерениях, т. 1 и т 2, Ж. Макс, Москва, "Мир", 1983 г.
 4. Optical Communication Systems, John Gowar, 2nd edition, Prentice Hall,1993
 5. Fiber Optic Communication systems, Govind Agraval 2nd edition, Joh Wily &Sons. 1997

Допълнителна литература:

 1. Information Theory Applied to Space-time Physics, Henning F. Harmuth / World Scientific Publishing / January 1993
 2. Principles of Advanced mathematical physics. Robert Richmyer, (Russ:Принципьi Современной математической физики, Р. Рихтмайер, Мир,1982.
 3. Application of Optical Fourier Ttransformation, editor Stark H.,1982, (Russ. Применение методов Фурье-оптики, Москва, Радио и связь 1988)
 4. Гильберт Оптика, Л.М. Сороко, Москва, 1993.
 5. Optical Data Processing: Applications , D. Casasent, : Springer-Verlag New York,1978.
 6. Оптическая голография, Р. Колиер и др., Москва, "Мир", 1973 г.
 7. Лазерите в модерните технологии, Ст. Динев, София, "Алфа", 1993 г.

Съставил програмата: доц. д-р Иван Христов Бъчваров

26.03.2013 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2014-03-28

Check this is a valid HTML 4.01 document!