СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Органична оптоелектроника"


Хорариум: 45 + 0 + 0 = 45 часа

Кредити (ECTS): 4

Лектор: доц. д-р Станислав Балушев


Програма на курса:

 1. Уводна лекция. Защо Органична оптоелектроника? Апликационен потенциал. (3 уч.часа)
 2. Органични молекули - структура и номенклатура. Методи за определяне на структурата на органичните молекули Ковалентна връзка. Молекулярна геомерия, дължина на връзката, ъгъл на връзката. Електронна структура на атомите и молекулите. Σ- и π-връзка (3 уч.часа)
 3. Органични молекули - циклични и спрегнати молекули. Циклични съединения. Ароматични въглеводороди. Бензол. Диаграма на Яблонски. Синглети и триплети. (3 уч.часа)
 4. Екситони - видове, трансфер на енергия. Екситон на Вание. Пренос на заряд. Френкелов екситон. Дифузия на екситоните. Енергиен трансфер от Фьорстеров тип. Енергиен трансфер от Декстеров тип. (3 уч.часа)
 5. Органична фотоволтаика - принцип на действие. Струкура на слъчевата клетка. Характеристики - волт-амперна, енергетична. Ефективност. (3 уч.часа)
 6. Органична фотоволтаика - типове клетки. Клетка на Гретцел (Grätzel). Много преходна клетка. Дотирани полимерни клетки. (3 уч.часа)
 7. Израстване на тънки органични слоеве. Методи за очистване на органични материали; Spin-on техника; Изпарение в контролирана атмосфера; Langmuir-Blodget филми; Chemical Vapor Phase Deposition; Ink-Jet Printing; Self Assembly. (3 уч.часа)
 8. Органични светодиоди (OLED). Дефиниция за цвят; Структура на OLED - базови понятия, свойства, характеристики, ефективност. (3 уч.часа)
 9. Органични светодиоди (OLED). Проводимост на тънки органични филми. Мобилност на токовите носители. Омов контакт. Ограничение на пространственият заряд. Влияние на примесните състояния. (3 уч.часа)
 10. Органични светодиоди (OLED) - типове. Конвенционален (OLED). Прозрачен (TOLED). Не съдържащ тежки метали (MF-TOLED). Гъвкав (FOLED). Бял OLED. Съотношение между генерираните триплетни/синглетни състояния. (3 уч.часа)
 11. Лазериране в тънки органични филми - базови понятия, характеристики Оптично напомпвани органични структури. Органични полупроводникови лазери. Проблеми: електрически напомпвани органични структури. (3 уч.часа)
 12. Органични сензори. Сензори за температура: 2D-температурни профили; Сензори за киселинност; Газови сензори; Сензори за кислород. (3 уч.часа)
 13. Органични оптични сензори в био-обекти. Типове багрила: свойства и характеристики. Конфокална микроскопия. Ограничения. (3 уч.часа)
 14. Системи за запис на информация на молекулно ниво Азо-бензенови багрила; Връзка между ориентацията на молекулната верига и поляризацията на емитираната светлина. (3 уч.часа)
 15. Фотонна up–конверсия в органични системи. Мулти-молекулярни реакции. Ефект на металният център (Heavy-atom effect). Intersystem crossing. Триплет-триплет трансфер. Параметризция на процеса на Триплет-Триплетната Анихилация. Приложения: органични слъчеви батерии; гъвкави, прозрачни дисплеи. (3 уч.часа)

Формата на контрол е: изпит

Оценки:
   Отличен (5,50 – 6,00) за показани задълбочени знания по курса;
   Много добър (4,50 – 5,00) за показани знания по курса с малки пропуски;
   Добър (3,50 – 4,00) за показани основни знания с недостатъчни умения;
   Среден (3,00) за показани посредствени знания от студента.

Основна литература:

 1. M. Pope and C. E. Svenberg, Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers, Oxford University Press, New York, 1999.
 2. J. R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer Science+Business Media, LLC, 2006.
 3. H. Klauk, Organic Electronics: Materials, Manufacturing and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006.

Съставил програмата: доц. д-р Станислав Балушев

Юни 2010 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2011-03-25

Check this is a valid HTML 4.01 document!