СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
„Органична оптоелектроника”


Хорариум: 45 + 0 + 0 = 45 часа

Кредити (ECTS): 3,0

Лектор: доц. д-р Станислав Балушев


Анотация:

Курсът по „Органична оптоелектроника“ запознава студентите с основните закони на фотофизиката в органични среди. Разгледани са процесите на генериране и разпространение на екситони, пренос на заряд и енергия в органични среди. Специално внимание е обърното на методите за контрол и моделиране на параметрите на органичната среда посредством светлинно въздействие.

Предварителни изисквания: няма

Програма на курса:

 1. Уводна лекция: Защо Органична оптоелектроника? Апликационен потенциал. (3 уч.часа)
 2. Лекция: Органични молекули - структура и номенклатура. Методи за определяне на структурата на органичните молекули. Ковалентна връзка. Молекулярна геомерия, дължина на връзката, ъгъл на връзката.Електронна структура на атомите и молекулите. ?? и ?? връзка. Спрежение. (3 уч.часа)
 3. Лекция: Органични молекули - циклични и спрегнати молекули. Циклични съединения. Бензол. Ароматични въглеводороди. Димери. Ексимери. Олигомери. Полимери. (3 уч.часа)
 4. Лекция: Енергиен трансфер от Фьорстеров тип. Условия за съществуване. Примери. (3 уч.часа)
 5. Лекция: Енергиен трансфер от Декстеров тип. Ограничения на модела. Примери. (3 уч.часа)
 6. Лекция: Диаграма на Яблонски. Синглети и триплети Флуоресценция на органични системи. Параметризация на процеса. Влияние на параметрите на околната среда върху флуоресценцията. (3 уч.часа)
 7. Лекция: Фосфоресценция на органични системи. Ефект на металния център (heavy atom effect). Интерсистем кроссинг (intersystem crossing). Правила на отбор. Влияние на параметрите на околната среда върху фосфоресценцията. Безизлъчвателни преходи. (3 уч.часа)
 8. Лекция: Израстване на тънки органични слоеве. Методи за очистване на органични материали; Spin-coating техника. Изпарение в контролирана атмосфера. Langmuir-Blodget филми. Ink-Jet Printing техника; Self assembly техника. (3 уч.часа)
 9. Лекция: Органична фотоволтаика - принцип на действие, типове клетки. Клетка на Гретцел (Gratzel). Много преходна клетка. Дотирани полимерни клетки. (3 уч.часа)
 10. Лекция: Органични светодиоди (OLED) - базови понятия, свойства, характеристики, ефективност. Проводимост на тънки органични филми. Мобилност на токовите носители. Омов контакт. Ограничение на пространственият заряд. Влияние на примесните състояния. (3 уч.часа)
 11. Лекция: Лазериране в тънки органични филми - базови понятия, характеристики. Оптично напомпвани органични структури. Органични полупроводникови лазери. Електрически напомпвани органични структури - ограничения. (3 уч.часа)
 12. Лекция: Фотонна up–конверсия в органични системи. Мулти-молекулярни реакции. Триплет-триплет трансфер. Процес на Триплет-Триплетна Анихилация. Параметризация. Приложения. (3 уч.часа)
 13. Лекция: Синглетен кислород. Генерация на синглетен кислород. Фотостимулирана оксидация на органична материя. Методи за неутрализиране на синглетния кислород. (3 уч.часа)
 14. Лекция: Методи за контрол на локалната температура на органични обекти. Параметризация: преход макроскопичен / микроскопичен обект. Биосъвместимост. Ратиометричен отклик. (3 уч.часа)
 15. Лекция: Методи за контрол на локалната концентрация на кислорода. Параметризация, биосъвместимост, измерване на абсолютни концентрации. Ратиометричен отклик. (3 уч.часа)

Формата на контрол е: изпит

Литература:

 1. M. Pope and C. E. Svenberg, Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers , Oxford University Press, New York, 1999.
 2. Richard B. M. Schasfoort, Anna J. Tudos, Handbook of Surface Plasmon Resonance, Royal Soc of Chemistry, 2008.
 3. J. R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer Science+Business Media, LLC, 2006.
 4. H. Klauk, Organic Electronics: Materials, Manufacturing and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006.
 5. John B. Birks, Photophysics of Aromatic Molecules, Wiley-Interscience, 1970.

Съставил програмата: доц. д-р Станислав Балушев

08.02.2021


Вашите коментари изпращайте тук

2021-06-21

Check this is a valid HTML 4.01 document!