СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Оптична обработка на информация"


Хорариум: 45 + 15 + 0 = 60 часа

Кредити (ECTS): 4,5

Лектор: доц. Иван Бъчваров


Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основите на оптичните методи на обработка и съхранение на информация а също така и с базови идеи от общата теория на информацията и обработката на сигнали. Темите на курса в реда на представянето им са групирани в следните раздели: Основи на теория на информацията и фурие анализа; Оптични системи изпълняващи ролята на двумерни Фурие оптични процесори; Оптическа обработка и построяване на изображения; Филтрация на оптични сигнали и оптични корелатори; Приложения.

Предварителни изисквания:

Необходимо е студентите да са завършили успешно курсовете по Оптика и Математически Анализ. Да владеят основните техники на интегралното смятане.

Полезни са всички курсове свързани със сигнали и системи и теория на информацията.

Програма на курса:

 1. Информационни системи. Развитие на оптичните методи за обработка и предаване на информация (3 ч. лекции)
 2. Елементи на Фурие анализа. Обобщен ред на Фурие. Основни теореми (3 ч. лекции)
 3. Двумерно Фурие преобразуване (ФП). ФП на функции с разделящи се променливи. Фурие образи на често използвани едномерни и двумерни функции. Обобщени функции - определение и свойства на δ-функция (едномерна, двумерна). ФП на δ-функция и на редица от δ-функции. Фурие образ на типове функции (3 ч. лекции, 3 ч. упр.)
 4. Системи с ограничен спектър. Теорема на дискретизирането (3 ч. лекции)
 5. Конволюция - същност, свойства, теорема за конволюцията. Крос-корелация и автокорелация. Теорема за автокорелацията (3 ч. лекции, 1 ч. упр.)
 6. Линейни системи. Общо описание на линейни информационни системи-интеграл на суперпозицията. Предавателна функция на инвариантни линейни системи. Честотен анализ на каскадни линейни системи (3 ч. лекции)
 7. Скаларна теория на дифракцията при линейните пространствено инвариантни системи. Понятие за ъглов спектър и физическия му смисъл. Представяне на пространственото разпространението на вълните като честотна филтрация (3 ч. лекции, 1 ч. упр.)
 8. Интегрални преобразования в оптиката. Оптическо преобразувание на Хилберт и Фурие (3 ч. лекции, 2 ч. упр.)
 9. Лещите като елементи, осъществяващи двумерно Фурие преобразуване. Предавателна функция на тънка леща. Фурие преобразуване от тънка леща: а) предмет непосредствено пред лещата; б) предмет разположен пред лещата на разстояние d0 (3 ч. лекции, 2 ч. упр.)
 10. Честотен анализ на оптични системи формиращи изображение. Дифракционни ефекти. Предавателна функция на дифракционно-ограничена система при кохерентно осветяване. Формули за импулсни реакции на дифракционно-ограничени системи (3 ч. лекции)
 11. Предавателна функция на дифракционно-ограничена система при некохерентно осветяване. Сравнение на оптичните изображения за кохерентно и некохеретно осветяване (3 ч. лекции)
 12. Принцип на холографския запис и четене. Особености на записа и възстановяване на изображение. Фурие холограми (3 ч. лекции, 1 ч. упр.)
 13. Холографски запис на цифрова информация, холографски памети. Предимства на Фурие холограмите, използвани при холографските памети. Среди за запис. Двумерни и тримерни памети (3 ч. лекции, 1 ч. упр.)
 14. Принципи на оптическата филтрация. Съгласуван филтър. Импулсна реакция на филтъра. Разпознаване на образи и знаци. Оптични корелатори (3 ч. лекции, 2 ч. упр.)
 15. Формиране и възстановяване на изображения. Приложения в биологията и медицината (3 ч. лекции, 2 ч. упр.)

Формата на контрол е изпит

Основна литература:

 1. Fourier optics: Introduction, E.G. Steward, Ellis Horwood Series in Applied Physics, 1989.
 2. Введение в Фурие оптику, Дж. Гудмен, Москва, "Мир", 1970 г.
 3. Методы и техники обработки сигналов при физических измерениях, т. 1 и т 2, Ж. Макс, Москва, "Мир", 1983 г.

Допълнителна литература:

 1. Information Theory Applied to Space-Time Physics, Henning F. Harmuth, World Scientific Publishing, January 1993.
 2. Principles of Advanced mathematical physics. Robert Richmyer, (превод на руски: Принципы современной математической физики, Р. Рихтмайер, Мир,1982.)
 3. Application of Optical Fourier Transformation, Stark H., ed., 1982. (превод на руски: Применение методов Фурье-оптики, Москва, Радио и связь, 1988.)
 4. Гильберт Оптика, Л.М. Сороко, Москва, 1993.
 5. Optical Data Processing: Applications , D. Casasent, Springer-Verlag, New York, 1978.
 6. Оптическая голография, Р. Колиер и др., Москва, "Мир", 1973 г.
 7. Лазерите в модерните технологии, Ст. Динев, София, "Алфа", 1993 г.
Заб: Литературата ще е на разположение в катедрената библиотека по време на семестъра

Съставил програмата: доц. Иван Бъчваров


Вашите коментари изпращайте тук

2015-10-13

Check this is a valid HTML 4.01 document!