СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Спектрални оптични уреди"


Хорариум: 30 + 0 + 15 = 45 часа

Кредити (ECTS): 3,0

Лектор: проф. дфзн Асен Пашов


Анотация:

Целта на курса е запознаване със спектралните оптични уреди, използувани в атомната и молекулна количествена спектроскопия.

В първата част от курса се разглеждат въпроси, свързани с основни характеристики на оптичното излъчване, оптични материали, филтрация на оптичното излъчване, основни параметри на спектралните уреди и оптични схеми използувани в спектроскопията от ултравиолета до далечната инфрачервена област. Във втората част се набляга на принципа на действие и приложение на съвременните спектрални уреди (класически и модулационни). Отделно се обсъждат конструктивни особености на спектралните уреди при автоматизацията и миниатюризацията им.

Предложеният курс се препоръчва за всички студенти с интереси в областта на лазерната техника, оптика и спектроскопия.

Предварителни изисквания:

Познания по основни курсове по обща физика.

Програма на курса:

 1. Уводна лекция.
  Място на оптиката и спектроскопията в съвременната наука и техника. Оптичен диапазон на електромагнитното излъчване. Основни характеристики на оптичното излъчване. Поглъщане на светлината. (2 ч.)
 2. Оптични среди.
  Физико-химични свойства на оптичните материали. Оптични свойства на тънки слоеве. Атмосферата като оптична среда. (3 ч.)
 3. Филтрация на оптичното излъчване.
  Предназначение и характеристики на филтрите на оптично излъчване. Светофилтри, базирани на явленията поглъщане, дисперсия, пречупване, отражение интерфе-ренция. (4 ч.)
 4. Спектрални прибори.
  Класификсция. Основни параметри, нормална ширина на процепа, теотетична и реална разделителна способност, апаратна функция в случай на кохетентно и некохерентно осветяване на процепа. Светосила на спектралния уред. Осветителни системи. (3 ч.)
 5. Оптични схеми на спектрални прибори.
  Автоколимационни. Прибори с огледални обективи. Спектрометри и спектрофотометри. Двойни монохроматори. (2 ч.)
 6. Призмени спектрални уреди.
  Призмата като диспергиращ елемент. Кривина на спектралните линии. Загуби на светлина в призмените спектрални уреди. Типове призми. Призмени спектрометри. (3 ч.)
 7. Спектрални уреди с дифракционна решетка.
  Образуване на дифракционна картина. Характеристики на дифракционната решетка – плоска, сферична, холограф-ска. Типове дифракционни спектрални уреди. (4 ч.)
 8. Спектрални прибори с висока разделителна способност.
  Използване интерферометър на Фабри-Перо в спектралните уреди, кръстосана дисперсия. Характеристики на идеалния и реален интерферометър на Фабри и Перо. (3 ч.)
 9. Модулационни спектрални уреди.
  Характеристики, типове: фурие-спектрометър, спектрометър с интерференционна селективна амплитудна модулация (СИСАМ), разстров спектрометър. (4 ч.)
 10. Автоматизация и миниатюризация на спектралните оптични уреди. (2 ч.)

Практически упражнения:

 1. Измерване на коефициенти на пропускане на цветни и интерференчни филтри със спектрофотометър (3 ч.)
 2. Монохроматор с дифракционна решетка и призма (3 ч.)
 3. Сканиращ интерферометър на Фабри-Перо (3 ч.)
 4. Лазерен спектрометър (6 ч.)

Формата на контрол е изпит

Основна литература:

 1. W. Demtroder, Laser Spectroscopy, Sringer-Verlag Berlin, 2001.
 2. В. В. Лебедева “ Экспериментальная оптика” Изд. МГУ, 2005.
 3. В. И. Малышев “Введение в экспериментальную спектроскопию” М., Наука,1977.
 4. И. В. Скоков, ”Оптические спектральные уреды”, Машиностроение, М., 1984.
 5. К. И. Тарасов “Спектральные приборы” Изд. Машиностроение, Л, 1977.

Допълнителна литература:

 1. J. James, Spectrograph Design, Fundamentals, Cambridge University Press, 2007.Вашите коментари изпращайте тук

2014-04-02

Check this is a valid HTML 4.01 document!