СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Увод във физиката на кондензираната материя"


Хорариум: 30 + 0 + 0 = 30 часа

Кредити (ECTS): 2,0

Лектор: доц. д-р Евгения Вълчева


Анотация:

Курсът е предназначен за бакалаври по специалността Фотоника и лазерна физика. Физиката на кондензираната материя (ФКМ), обхващаща значителна част от съвременната физика, е богата на разнообразни и интересни физични явления. Тя се обособи като научна област на основата на физиката на твърдото тяло. В тесен смисъл под физика на твърдото тяло се разбира физика на кристалите. Развитието на схващанията ни, че взаимодействията, които изграждат кристалните и аморфните вещества, имат еднаква физична основа, доведе до оформянето на по-широко понятие – кондензирана материя, обхващаща кристални и аморфни твърди тела, течности, течни кристали, биологични структури. Тези кондензирани среди се характеризират със силно взаимодействие между частиците, имащо предимно електростатичен произход и определящо колективния характер на процесите, със стабилността на външната си форма при нормални условия и характера на своите свойства. Те имат голямо приложение в съвременната микро- и нано-електроника, оптоелектроника, фотоника и техника.

По време на четенето на курса на студентите се предлага 1 тема, предназначена за самостоятелна работа върху части от прочетения материал. Студентите защитават своята работа чрез събеседване с преподавателя и получават оценка.

Предварителни изисквания:

- Математически анализ

- Електродинамика

Програма на курса:

 1. Геометрия на кристалната решетка: Решетки на Браве - класификация. Елементарна клетка. Права и обратна решетка. Зони на Брилуен. Точкови и пространствени групи на симетрия. Елементи и операции на симетрия.Теореми за съчетаване на операциите на симетрия. Кристалографски категории, сингонии, избор на кристалографските оси. Класове на симетрия: общи определения и символика. Принцип на Нойман. (5 уч.часа)
 2. Структура на кристалите: Видове химична връзка. Плътна опаковка на сфери при кристални структури. Дефекти в кристалната решетка. Експерименални методи за изследване на кристалната структура. Дифракция на вълни в кристали. Атомен и структурен фактор. (2 уч.часа)
 3. Анизотропия на свойствата на кристалите. Матрично представяне на операциите на симетрия. Физични свойства, описвани с тензори; диелектрични и магнитни свойства, напрежения и деформации, еластичност. (2 уч.часа)
 4. Двойно лъчепречупване и поляризация на светлината в кристалите. Оптична индикатриса. Елопсоид на Френел; уравнение на Френел. Електрооптичен ефект. Фоторефрактивен ефект. Пиезоелектричен ефект. (2 уч.часа)
 5. Аморфни вещества: Близко и далечно подреждане, спинови стъкла, модели и стабилност на твърдото аморфно състояние. Течни кристали: Класификация, структура, дефекти и текстури в течни кристали, приложения. (2 уч.часа)
 6. Полимери: Дължина на отделен полимерен сегмент, полимерни взаимодействия, разтягане и свиване на полимер, полимерни разтвори. (2 уч.часа)
 7. Трептения на атомите в кристална решетка. Квантова теория на трептенията на атомите в кондензирани среди. Фонони. Взаимодействие на фонони с вълни и частици. (1 уч.час)
 8. Свойства на кондензираните среди, свързани с фононите: Специфична топлина. Модели на Айнщайн и Дебай. Топлинно разширение. Фононна топлопроводност. Плазмони; поляритони. (1 уч.час)
 9. Основи на зонната теория: Едноелектронно приближение. Теорема на Блох. Разрешени и забранени енергетични зони. Модел на Крониг-Пени. Изоенергетични повърхнини; ефективна маса на електроните. Плътност на състоянията. Статистика на електроните в кондензирани среди. Дупки. (4 уч.часа)
 10. Свойства и явления, свързани със зонната структура: метали, диелектрици и полупроводници. Зонна структура на някои полупроводници (ПП). Електронни състояния на примеси и дефекти в ПП. Неравновесни носители на заряд в ПП. Генерация и рекомбинация. (3 уч.часа)
 11. Оптични свойства: Междузонни оптични преходи. Преки и непреки преходи. Примесно поглъщане. Екситони, екситонно поглъщане. Оптични свойства на течни кристали и аморфни твърди тела. Методи за измерване на някои оптични свойства. (2 уч.часа)
 12. Контакни явления в метали и полупроводници. Хетероструктури. Нискоразмерни структури и ефекти на квантово ограничение: Квантови ями и свръхрешетки. (3 уч.часа)

Формата на контрол е изпит

Основна литература:

 1. А. Апостолов, Физика на кондензираната материя, Университетско издателство, София, 2000.
 2. И. Лалов, В.Дечева, Физика на кондензираната материя, Университетско издателство, София, 2005.
 3. М. Борисов, К. Маринова, К. Германова, Увод във физиката на твърдото тяло – I и II част, София, 1978.
 4. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, New York, John Willey&Sons, 1995 (Ч. Киттель, Введение в физику твердого тела, Москва, “Наука”, 1978). достъпна онлайн на адрес: http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~epv/
 5. E. Вълчева, Лекции към курса поФизика на кондензираната материя, достъпни онлайн на адрес: http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~epv/

Допълнителна литература:

 1. 4. M. P. Marder, Condensed Matter Physics, New York, John Willey&apm;Sons, 2000.
 2. P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, Principles of condensed mаtter physics, Cambridge, University Press, 1995.
 3. A. Ishihara, Condensed Matter Physics, NY, Oxford, 1991.
 4. J. M. Ziman, Principles of the Theory of Solids, Cambridge, University Press, 1972 (Дж. Займан, Принципы теории твердого тела, Москва, “Мир”, 1974).

Съставил програмата: доц. д-р Евгения Петрова Вълчева

26.02.2013


Вашите коментари изпращайте тук

2014-03-31

Check this is a valid HTML 4.01 document!