СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Увод в оптиката и оптичните уреди"


Хорариум: 45 + 15 + 0 = 60 часа

Кредити (ECTS): 6,0

Лектор: проф. дфн Иван Христов


Анотация:

Курсът по УВОД В ОПТИКАТА И ОПТИЧНИТЕ УРЕДИ е допълнение и подготвително стъпало към общия курс по физика, раздел “Оптика”. Той има за цел от една страна да изравни началните знания по геометрична оптика, а от друга – да запознае студента с основните принципи, върху които почива всеки оптичен уред. Студентите от бакалавърската програма ще имат възможността да се запознаят с невероятното разнообразие от приложения на оптичната наука в областта на човешката дейност. В хода на изложение на тази привидно лека материя, с цел по-задълбочено разбиране, се прилагат паралелно две методологии на описание на светлинните процеси – вълновата и геометричната, а там където е необходимо, и елементи от дискретната структура на светлината.

Предварителни изисквания:

За успешното провеждане на занятията към предлагания курс не са необходими предварителни знания.

Програма на курса:

 1. Дял I: Основи на оптиката
  Светлина, човек и природа. Геометрична и физична оптика – границата между тях, предмет и приложение. Основни свойствяа на светлината. Кохерентност, поляризация, спектър, енергия. Каква енергия притежава светлината? Може ли да извършва работа? Как да измерим енергията на светлината. Основни фотометрични единици. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 2. Вълна, енергия и лъч. Разпространение на светлината в пространството. Скорост на разпространение и показател на пречупване. Показателят на пречупване константен ли е? Кога говорим за светлината като за вълна и кога като за сноп оптични лъчи? (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 3. Оптична система и трансформация на пространството. Оптично изобразяване. Стигматично и нестигматично изобразяване. Теорема на Малюс и принцип на Ферма. Как да преценим дали едно изобразяване е стигматично. Параксиално и извънпараксиално пространство – дефиниция. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 4. Закони за описание на разпространението на светлината в параксиалното и извънпараксиалното пространство. Геометрични повърхнини в оптиката и трансформация на оптичните лъчи. Основни елементи на оптичната система, функция, свойства и описание. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 5. Основни свойства на една оптична система: кардинални точки и зеници. Вълнова аберация и лъчева аберация. Основните монохроматични лъчеви аберации на оптична система: сферична аберация, кома, астигматизъм, пецвалова кривина на полето, дисторсия. Възможна ли е тяхната корекция? (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 6. Дял II: Геометрико-оптични уреди
  Лупа, видове лупи. Увеличение. Съставен микроскоп. Видове микроскопи. Основни конструкции. Видове обективи. Видове окуляри. Приложение на микроскопите. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 7. Телескопични системи. Видове и приложения. Телескопични обективи. Телескопични окуляри. Приложения на телескопичните системи. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 8. Дял III: Физични оптични уреди Спектрални уреди. Монохроматор, спектрометър, спектрограф. Основни принципи, върху които се базират тези уреди, техните типичните схеми, свойства и приложение. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 9. Интерферометри. Интерференция на светлината. Каква информация носи интерференчния сигнал и къде тя може да бъде полезна? Двулъчеви и многолъчеви интерферометри. Основни конструкции и приложения. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 10. Фотометри. Видове фотометри – еднолъчеви, двулъчеви, компенсационни, диференциални. Основни конструкции и приложения. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 11. Поляризационни уреди. Основни поляризационни елементи – поляризатори, фазови пластини, компенсатори. Конструкция и свойства. Области на приложение. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 12. Дифракционни уреди. Дифракция на светлината. Каква информация носи дифракционния сигнал и къде тя може да бъде полезна? Контрол на разсейващи среди, на повърхностна микротопография и др. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 13. Дял IV: Източници на светлина и техните свойства
  Топлинни източници. Разрядни лампи – видове и свойства. Луминесцентни източници. Лазери. LED и OLED диоди. Дял IV: Източници на светлина и техните свойства Топлинни източници. Разрядни лампи – видове и свойства. Луминесцентни източници. Лазери. LED и OLED диоди. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 14. Матрични източници на светлина. Модулатори на светлината. Акустооптика и електрооптика. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)
 15. Дял V: Приемници на светлина и техните свойства
  Физични ефекти, върху които се основават приемниците на светлина. Външен и вътрешен фотоефект. Фотосъпротивления, фотодиоди, фотоумножители, CMOS и CCD елементи и др. Неселективни фотоприемници. (Л 3 ч., Пр 1 ч.)

Формата на контрол е изпит

Основна литература:

 1. Smith F.G., Thomson J.H., Optics, 2nd Еd., Wiley, 1988.
 2. F. Pedrotti, L.Pedrotti, Introduction to Optics, 2nd Еd., Prentice-Hall, 1993.
 3. Hecht E., Optics, 4nd Еd. AW, 2002.
 4. Jenkins F. A., White H. E., Fundamentals of Optics, 4nd Еd., McGrawHill, 2001.

Допълнителна литература:

 1. Menn N., Practical optics, Elsevier, 2004.
 2. Chartier G., Introduction to Optics, Springer, 2005.

Съставил програмата: доц. Християн Ю. Стоянов

Март. 2013 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2016-04-20

Check this is a valid HTML 4.01 document!