СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
„Увод в оптиката и оптичните уреди – част 2”


Хорариум: 15 + 15 + 30 = 60 часа

Кредити (ECTS): 4,5

Лектор: гл. ас. д-р Наско Горунски


Анотация:

Курсът по УВОД В ОПТИКАТА И ОПТИЧНИТЕ УРЕДИ е допълнение и подготвително стъпало към общия курс по физика, раздел “Оптика”. Той има за цел от една страна да изравни началните знания по геометрична оптика, а от друга – да запознае студента с основните принципи, върху които почива всеки оптичен уред. Студентите от бакалавърската програма ще имат възможността да се запознаят с невероятното разнообразие от приложения на оптичната наука в областта на човешката дейност. В хода на изложение на тази привидно лека материя, с цел по-задълбочено разбиране, се прилагат паралелно две методологии на описание на светлинните процеси – вълновата и геометричната, а там където е необходимо, и елементи от дискретната структура на светлината.

Предварителни изисквания:

За успешното провеждане на занятията към предлагания курс не са необходими предварителни знания.

Програма на курса:

 1. Поляризационни уреди. Поляризатори – конструкция и свойства. Области на приложения. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 2. Поляризационни уреди. Фазови пластини и компенсатори. Конструкция и свойства. Области на приложение. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 3. Дифракция на светлината. Каква информация носи дифракционния сигнал и къде тя може да бъде полезна? Видове дифракция.Дифракция от процеп. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 4. Дифракционна решетка. Дифракционна разходимост. Дифракционни спектри. (Л 1ч., Пр 2ч.)
 5. Топлинни източници. Разрядни лампи – видове и свойства. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 6. Лазери. Принцип на работа и свойства. Видове лазери. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 7. Режими на работа на лазерите. Непрекъснат режим. Генерация на импулси. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 8. Полупроводникови светодиоди. LED и OLED диоди. Конструкция и характеристики. (Л 1ч., Пр 2ч.)
 9. Матрични източници на светлина. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 10. Модулатори на светлината. Електрооптичен и магнитооптичен ефект. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 11. Модулатори на светлината. Акустични модулатори. (Л 2ч Пр 1ч)
 12. Физични ефекти, върху които се основават приемниците на светлина. Външен и вътрешен фотоефект. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 13. Фотосъпротивления. Фотодиоди – обикновени, PIN и лавинни. Конструкция и основни характеристики. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 14. Матрични приемници на светлина. CCD,CID и фотодиодни камери. Конструкция и основни характеристики. (Л 2ч., Пр 1ч.)
 15. Оптични влакна. Принцип на работа. Видове. Приложения – оптични комуникации, оптично-влакнести лазери. (Л 2ч., Пр 1ч.)

Формата на контрол е: текуща оценка

Основна литература:

 1. Smith F.G.,Thomson J.H., Optics, 2nd Еd., Wiley, 1988.
 2. F.Pedrotti, L.Pedrotti, Introduction to Optics, 2nd Еd., Prentice-Hall, 1993.
 3. Hecht E., Optics, 4nd Еd. AW, 2002.
 4. Jenkins F. A., White H. E., Fundamentals of Optics, 4nd Еd., McGrawHill, 2001.

Допълнителна литература:

 1. Menn N., Practical optics, Elsevier, 2004.
 2. Chartier G., Introduction to Optics, Springer, 2005.

Съставил програмата: гл.ас. д-р Наско Горунски

Януари 2021 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2021-05-20

Check this is a valid HTML 4.01 document!