СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Увод в програмирането на език от високо ниво"


Хорариум: 15 + 0 + 30 = 45 часа

Кредити (ECTS): 4,0

Лектор: доц. Руслан Бездушний


Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с програмирането на език от високо ниво и да се научат да създават самостоятелно софтуерни приложения (програми) за научни и приложни цели, работещи в средата на Windows.

Основно внимание в курса е отделено за програмиране на C++ - обектно-ориентиран език за програмиране, създаден на основата на езика С. Успешното съчетание на добрите страни на езика С и средствата за обектно-ориентирано програмиране са причина за голямата популярност и широкото разпространение на С++.

Програмният език С++ се характеризира с висока степен на машинна независимост, универсалност, компактност и бързина. Благодарение на тези качества той се е наложил като професионален език за създаването на системно и приложно програмно осигуряване. Наличието на богати библиотеки от математически функции към компилаторите за С++ прави езика подходящ и за научно-технически изчисления.

В курса студентите ще бъдат запознати с основните елементи на езика С++, със средствата за обектно-ориентирано програмиране и с тяхното приложението при създаване на програми за WINDOWS-среда чрез интегрирания развоен пакет VISUAL C++.

При провеждането на курса ще се ползват лицензионни за Физически факултет и инсталирани в компютърните зали компилатори за С++ и VISUAL C++.

Предварителни изисквания:

Програмата на курса е ориентирана към студенти-бакалаври, които вече са преминали базисните курсове по начални компютърни знания.

Програма на курса:

 1. Обзор на езиците от високо ниво: история, развитие, съвременно състояние. (1 ч.)
 2. Структура на програмите в С++. Дефиниране на функции. Параметри и възвръщащи се значения. (1 ч.)
 3. Основни типове данни. Деклариране на променливи и константи. Област на действие на променливите (класове на паметта). (2 ч.)
 4. Оператори за аритметични и логически операции. (1 ч.)
 5. Дефиниране на едномерни и многомерни масиви. Масиви от символи. Инициализиране на масиви. (1 ч.)
 6. Оператори за условен преход (if, if … else, switch). Оператори за цикли (do-while, while, for). (2 ч.)
 7. Дефиниране на указатели. Специални операции с указатели. Аритметика с указатели (адресна аритметика). (2 ч.)
 8. Указатели и масиви. Масиви от указатели. (1 ч.)
 9. Използване на динамична памет. Създаване и унищожаване на динамични обекти (оператори new и delete). (2 ч.)
 10. Класове и обекти в С++. Дефиниране на класове. Създаване на обекти. Достъп до компонентите на обектите. (2 ч.)

Практически упражнения :

 1. Структура на програмите в С++. Дефиниране на функции. Параметри и възвръщащи се значения. (2 ч.)
 2. Основни типове данни. Деклариране на променливи и константи. Област на действие на променливите (класове на паметта). (2 ч.)
 3. Оператори за аритметични и логически операции. (2 ч.)
 4. Оператори за условен преход (if, if … else, switch). (4 ч.)
 5. Оператори за цикли (do-while, while, for). (4 ч.)
 6. Дефиниране на едномерни и многомерни масиви. Масиви от символи. Инициализиране на масиви. (2 ч.)
 7. Дефиниране на указатели. Специални операции с указатели. Аритметика с указатели (адресна аритметика). (4 ч.)
 8. Указатели и масиви. Масиви от указатели. Структури и обединения. Битови полета. (4 ч.)
 9. Използване на динамична памет. Създаване и унищожаване на динамични обекти (оператори new и delete). (2 ч.)
 10. Класове и обекти в С++. Дефиниране на класове. Създаване на обекти. Достъп до компонентите на обектите. (4 ч.)

Формата на контрол е текуща оценка

Основна литература:

 1. Д.В. Богданов, И.Ц. Мустакеров, Език за програмиране С, София, Техника, 1991.
 2. Павел Азълов, Фани Златарова, С++ в примери, задачи и приложения, Просвета, 2011.

Допълнителна литература:

 1. Чък Сфар, Microsoft Visual C++ 6.0. Издателство СофтПресс, 2000.
 2. Visual Studio 2010 Essential Training (Видео курс). http://www.lynda.com/Visual-Studio-2010-tutorials/essential-training/67159-2.html.

Съставил програмата: доц. Руслан Бездушний

1.12.2013 г.


Вашите коментари изпращайте тук

2014-04-02

Check this is a valid HTML 4.01 document!