СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебна програма на курса
"Ултразвукови методи за безразрушителен контрол и медицинска диагностика"


Хорариум: 30 + 0 + 0 = 30 часа

Кредити (ECTS): 2,5

Лектор: проф. дфн Веселин Страшилов


Анотация:

Курсът по акустоелектроника е изборен за специалността Фотоника и лазерна физика. Toй въвежда в основните принципи и методи на безразрушителното (неинвазивно) изследване на материалите с акустични вълни. Първоначално са разгледани общите принципи на генерация и детекция на акустични радиоимпулси, както и обработката на съответните електрични реплики. След това са проследени методите и приложенията в двете основни групи – изследване на твърди технически материали (бетон, спойки, ж.п. релси и др.) и изследване на биологични материали с акцент върху медицинската диагностика.

Самостоятелната работа се оценява с консултации. Тежестта й в крайната оценка е 50%.

Предварителни изисквания:

- Прослушан курс по Основи на акустиката

- Елементарни представи за обработката на сигналите

Програма на курса:

 1. Акустичен импеданс. Отражение и преминаване. Пречупване и закон на Снел. Преобразуване на модове (2 уч.часа)
 2. Видове преобразуватели на акустични вълни. Пиезоелектрични преобразуватели. Електро-магнито-акустични преобразуватели (ЕМАТ). Конструкции и характерики (3 уч.часа)
 3. Апаратура и обработка на сигнали. Функционални генератори и приемници. Отношение сигнал/шум. Анализ на грешките. (2 уч.часа)
 4. Основни техники на измерване при безразрушителния контрол. Инспекция с нормален сноп и под ъгъл. (2 уч.часа)
 5. Принцип на акустичното импулсно ехо. Акустооптична дифракция при прозрачни среди. (2 уч.часа)
 6. Измерване на акустични скорости в материали и среди – импулсно ехо и акустооптична дифракция (2 уч.часа)
 7. Измерване на акустично затихване в материали и среди – импулсно ехо и акустооптична дифракция (2 уч.часа)
 8. Избрани приложения: инспекция на железопътни релси и индустриални спойки (2 уч.часа)
 9. Основни акустични свойства на биологичните материали – меки тъкани, мускули, сухожилия и кости. Сравнителна оценка. Безопасни нива на интензитета (2 уч.часа)
 10. Ултразвуково отражение и преминаване при различни биологични интерфейси (3 уч.часа)
 11. Ефект на Доплер – видове диагностични техники. Наблюдения на сърдечни тонове, кръвен поток (каротиди) и др. (3 уч.часа)
 12. Методи за изображение, основани на обратно разсейване. А-мод (очи, катаракта). М-мод. Аксиална и странична разделителна способност. (2 уч.часа)
 13. Многоелементни преобразуватели. Фазово фокусиране. Сканиране. В-мод. (2 уч.часа)
 14. Дву и тримерен ултразвук. Реконструиране на образа. Ембрионални снимки. (2 уч.часа)

Формата на контрол е изпит

Основна литература:

 1. http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~ves/ - лекции и помощна литература в електронен формат

Допълнителна литература:

 1. М. Борисов и В. Страшилов, Физика на линейните акустични и електромагнитни вълни, София, Издателство на Българската академия на науките, 1989, на разположение и в електронен формат
 2. В. Страшилов, “Среди и структури в микровълновата акустика”, Дисертация за научната степен доктор на физическите науки, Софийски университет, 2006 г. – в електронен формат

Съставил програмата: проф. дфн Веселин Страшилов

26.02.2013


Вашите коментари изпращайте тук

2015-10-13

Check this is a valid HTML 4.01 document!