СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
“КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА”


Продължителност на обучението: 3 семестъра.
Завършване: с дипломна работа.
Общ хорариум: 855 часа
Начало на програмата: всеки зимен семестър.

Учебния план със списъка на курсовете, включени в магистърската програма можете да намерите на WEB адрес:
http://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/MS/UPMKELT-2.HTML


АНОТАЦИЯ

Магистърската програма по "Квантова електроника и лазерна техника" осигурява задълбочаване на познанията и уменията в областта на Квантовата електроника, Лазерната физика и Оптиката. Програмата е предназначена за широк кръг специалисти - бакалаври по физика, а също и бакалаври и магистри завършили във Висши технически училища. Програмата предполага придобити знания в областта на Квантовата електроника и оптика с обем съответните бакалавърски програми във Физическия факултет. Срокът на обучение е 3 семестъра, който срок предвижда полагане на изпити по предложените курсове и изготвяне и успешна защита на курсова и дипломна работа.

Завършилите обучението си по програмата ще притежават задълбочени знания и умения по лазерна техника, приложна оптика, спектроскопия, нелинейна оптика, фотоника, както и в най-модерните направления - квантова оптика, физика на солитоните, на фемтосекундните и атосекундните импулси. Придобитите знания и умения са солидна основа за работа в научно-изследователските лаборатории в България и чужбина и във фирми, занимаващи се с проектиране и приложение на високоефективни лазери с високо качество на генерираното лъчение.


За коментари и предложения кликнете тук

2017-10-11

Valid HTML 4.0!