СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Магистърска програма
“КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА”

УЧЕБЕН ПЛАН


I Семестър
Наименование на дисциплината Вид И ТО ECTS ВЗ Л У П Лектор Орг
1 Физика на мощните оптични полета
Учебна програма
З X   4 45 3 0 0 проф. дфзн Иван Христов СУ
2 Лазерна техника II част
Учебна програма
З X   8 90 3 0 3 доц. д-р Иван Хълтъков СУ
3 Мощни твърдотелни лазери
Учебна програма
З X   4 45 3 0 0 доц. д-р Стоян Куртев СУ
4 Физични основи на лазерните технологии З X   5 60 3 1 0 гл. ас. д-р Александър Гайдарджиев СУ
5 Поляризационна оптика
Учебна програма
З X   4 45 3 0 0 гл. ас. д-р Николай Димитров СУ
6 Измерване на параметрите на лазерно лъчение
Учебна програма
З   X 5 45 2 0 1 гл. ас. д-р Александър Гайдарджиев СУ
  Всичко: 330 часа (22 часа седмична) заетост през първи семестър (30 ECTS-кредита)
II Семестър
Наименование на дисциплината Вид И ТО ECTS ВЗ Л У П Лектор Орг
1 Оптични параметрични устройства
Учебна програма
И X   4 45 3 0 0 гл. ас. д-р Александър Гайдарджиев СУ
2 Нелинейни оптични вълни и солитони
Учебна програма
И X   6 75 4 1 0 проф. дфзн Александър Драйшу СУ
3 Диодно напомпвани и влакнести лазери
Учебна програма
И X   4 45 3 0 0 доц. д-р Иван Бъчваров СУ
4 Приложна нелинейна оптика
Учебна програма
И X   6 75 4 1 0 доц. д-р Иван Бъчваров СУ
5 Лазерна спектроскопия
Учебна програма
И X   6 60 4 0 0 доц. д-р Иван Стефанов СУ
6 Оптични комуникационни мрежи
Учебна програма
И   X 4 45 3 0 0 проф. дфзн Александър Драйшу СУ
  Всичко: 345 часа (23 часа седмична) заетост през втори семестър (30 ECTS-кредита)
  Курсовете във II-ри семестър са изборни (вж. заб. 1)
III Семестър
Наименование на дисциплината Вид И ТО ECTS ВЗ Л У П Лектор Орг
1 Фотонни структури
Учебна програма

З X   4 45 3 0 0 проф. дфзн Иван Христов СУ
2 Лазерни методи за диагностика и контрол
Учебна програма
Литература
З X   4 45 3 0 0 доц. д-р Иван Стефанов СУ
3 Вълнова и квантова оптика
Учебна програма
З X   7 90 6 0 0 проф. дфзн Иван Христов СУ
4 Защита на дипломна работа З X   15         Ръководителят на дипломната работа  
  Всичко: 180 часа (12 часа седмична) заетост през трети семестър (15+15 ECTS-кредита)

Общо за целия курс на обучение: 855 уч. часа
Магистърската програмата завършва със: защита на дипломна работа (I сесия - март, II сесия - септември)
Начало на програмата: всеки зимен семестър

Легенда:
Вид: З - задължителен, И - изборен курс
И - изпит, ТО - текуща оценка
ECTS - ECTS кредити
ВЗ - всичко занятия (учебни часове)
Л - лекции (бр. часове седмично)
У - семинарни упражнения (бр. часове седмично)
П - практикум (бр. часове седмично)
Орг - организация, от която е лекторът

Забележки:
1. Изучаваните дисциплини във втория семестър са изцяло избираеми, което позволява мобилност на магистърското обучение. Студентите могат да изберат предложените курсове или до 2 курса от други действащи магистърски програми, след съгласуване с ръководството на магистърската програма. Избраните курсове трябва да осигурят необходимите 30 кредита. Студентите имат възможност да си набавят необходимите 30 кредита и като проведат обучение в сродни университети. Получените кредити трябва да са придобити от положени изпити и практикуми в областта на квантовата електроника и лазерната техника. Разрешение за слушането на курсове в друг университет се получава от катедрения съвет на кат. Квантова електроника при спазване на правилата на съществуващите програми за обмен на студенти.


Коментари и предложения изпращайте тук

2017-06-07

Valid HTML 4.0!