Св. Климент Охридски

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
Физически факултет
Катедра Квантова електроникаМАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
"ЛАЗЕРНА ФИЗИКА И ОПТИКА"

 

Продължителност на обучението:  3 семестъра
Общ хорариум:  1125 часа, включващи дипломна работа

Съгласно Закона за висше образование магистратурата е втората степен на обучението и се осъществява по държавна поръчка и в платена форма. Магистърската програма по Лазерна физика и оптика, водена от катедра Квантова електроника на Физически факултет при СУ "Св. Кл. Охридски" осигурява задълбочаване на познанията и уменията в областта на Квантовата електроника, Лазерната физика и Оптиката. Предназначена е за широк кръг специалисти - бакалаври по физика, а също и бакалаври и магистри, завършили във Висши технически училища. Предполагат се придобити знания в областта на Квантовата електроника и оптика с обем съответните бакалавърски програми във Физическия факултет. Срокът на обучение е 3 семестъра, в които се включва изготвяне на дипломна работа. При липса на подходяща предварителна подготовка се организира обучение в нулев семестър(и), по индивидуален план.

Програматa е изработена и две години успешно се ръководи от катедра Квантова електроника. По своето съдържание тя обединява ресурсите и на други катедри и включва външни преподаватели. Завършилите обучението си ще притежават знания и умения по лазерна техника, приложна оптика, спектроскопия, нелинейна оптика, фотоника, както и в най-модерните направления - квантова оптика, физика на солитоните, на фемтосекундните и аттосекундните импулси. Придобитите знания и умения са солидна основа за работа в научно-изследователските лаборатории в България и в чужбина, както и във фирми по проектиране и приложение на високоефективни лазери и високо качество на генерираното лъчение.

През учебната 2003/2004 г. таксата за обучение по държавна поръчка е 310 лв./година, а в платената форма - 720 лв./година. Приемът по държавна поръчка става след подаване на молба в Деканата (до края на м. септември), приемен изпит и класиране на основата на оценка от бакалавърската диплома и приемния изпит. В платената форма на обучение ще бъдат приети (без изпит) всички кандидати, подали молба, при условие, че успехът от дипломата им е над 4.00 и са заплатили таксата за обучение. В зависимост от подготовката на кандидатите обучението може да се проведе и по индивидуален план. Последното дава известна гъвкавост при определяне на началото на обучението и на разпределението на натовареността по семестри.

За по-подробна информация:

посетете http://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/MS/LFO/UPMLFO.HTML или се обърнете към Ръководителя на програмата доц. д-р Иван Стефанов (lambrev@phys.uni-sofia.bg) или към ръководителя на катедра Квантова електроника проф. дфн А. Драйшу (ald@phys.uni-sofia.bg).

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИТЕ

/Актуална към 26.07.2004 г./

1. За обучение на магистри по държавна поръчка през учебната 2004/2005 г. във Физически факултет са определени 30 места. Тъй като през есента на 2004 г.. могат да стартират до 12 магистърски програми и тъй като броят на кандидатите се очаква да е по-голям от 30, Деканският съвет, спазвайки новото решение на Академичния съвет, реши приемът да се провежда на основата на изпит, под формата на тест (не с развиване на въпроси), по конспекта за Държавен изпит на бакалаврите. Конспектът за специалност "Физика", в която е магистърската програма "Лазерна физика и оптика" , е приложен по-долу.

2. За платената форма на обучение приемът е директен, при положение, че успехът от следването в бакалавърската степен е по-висок от 4.00. На етапа на подаване на молбите е добре (по преценка на кандидата) да се отбелязва желание и за платена форма. От нея кандидатът може да се откаже на по-късен етап като просто не внесе таксата си.

3. Съгласно публикуваната в Държавен вестник промяна на Закона за висше образование за докторантура могат да кандидатствуват само дипломирани магистри. Не съществува възможност да се кандидатствува за докторантура след придобита само бакалавърска степен.

Програма за конкурса за приемане в магистърските програми в специалност Физика
(Следва да се обяви на сайта http://phys.uni-sofia.bg)

 1. Механика. Принципи на динамиката в класическата механика. Кинетична и потенциална енергия. Закони за запазване в механиката.

 2. Закон на Нютон за гравитацията. Кеплерова задача.

 3. Галилееви и Лоренцови трансформации. Специална теория на относителността.

 4. Термодинамика на идеален газ. Термодинамични процеси. Първи и втори принцип на термодинамиката. Цикъл на Карно.

 5. Молекулно-кинетичен модел на идеален газ. Разпределение на Максуел-Болцман.

 6. Електронни елементи. p-n-преход. Биполярни транзистори. Полеви транзистори.

 7. Електромагнитна индукция. Променлив ток. Променливо електромагнитно поле.

 8. Уравнения на Максуел. Електромагнитни вълни в изотропни среди.

 9. Плазма. Основни характеристики: Дебаевски радиус и плазмена честота. Разпространение на електромагнитни вълни в плазма.

 10. Интерференция на светлината. Интерферометри. Френелова и Фраунхоферова дифракция. Дифракционна решетка.

 11. Поляризация на светлината при отражение на границата на две среди. Формули на Френел.

 12. Водороден атом. Спектри. Уравнение на Шрьодингер за водородния атом. Квантови числа. Спин. Принцип на Паули.

 13. Хармоничен осцилатор в квантовата механика.

 14. Стимулирано излъчване на електромагнитни вълни. Инверсна населеност. Лазери.

 15. Ядрени сили и ядрени модели. Деление и синтез на ядра.

 16. Радиоактивност: a-разпадане, b-разпадане, g-преходи, ефект на Мьосбауер.

 17. Излъчване на звездите. Звездни величини и светимост., тригонометрични разстояния. Закони за излъчване на абсолютно черно тяло. Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел.

 18. Еволюция на звездите: раждане, еволюция и краен стадий на звездите. Термоядрени реакции в звездите.

 19. Близко и далечно подреждане в кондензирани среди. Ротационна симетрия на кристалите. Принцип на Кюри-фон Нойман.

 20. Зонна структура на електронния спектър в кондензирани среди. Електричен ток в метали и полупроводници.