СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебни планове и програми на курсовете,
четени в катедра „Квантова електроника“


степен: Бакалавър, специалност: Фотоника и лазерна физика
форма на обучение: Редовно
Web address: http://quantum.phys.uni-sofia.bg/fotonika.html


Изборни курсове, предлагани от катедра „Квантова електроника“ за ОКС Бакалавър:
Всички задължителни за специалност „Фотоника и лазерна физика“ курсове, ако се четат през съответния семестър, се предлагат като изборни за всички останали специалности във факултета. Списък на тези курсове и извадки от учебните им програми могат да бъдат намерени на страницата на специалност „Фотоника и лазерна физика“.

Примерни учебни планове, включващи изборните курсове предлагани от катедрата и съгласувани със задължителните курсове от учебните планове на специалности „Физика“ и „Инженерна физика“ от ОКС Бакалавър, можете да намерите на следните връзки:

степен: Бакалавър, специалност: Физика
форма на обучение: Редовно
Web address: http://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML

степен: Бакалавър, специалност: Инженерна Физика
форма на обучение: Редовно
Web address: http://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/EngPhys/UP-2.HTML


Под ръководството на кат. Квантова Електроника в общофакултетския практикум по "Съвременни експериментални методи", който е задължителен за всички студенти-бакалаври Физика и Инж. физика, се извършва упражнението "Лазерен генератор с непрекъснато възбуждане от полупроводников лазер: устройство и основни характеристики".
Упътването за това упражнение можете да изтеглите в PDF-формат от тук.

степен: Магистър, специалност: Инженерна Физика
маг. програма: Квантова електроника и лазерна техника
Редовно и задочно обучение
Web address: http://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/MS/KELT-2.HTML


За коментари и предложения кликнете тук

2020-06-12

Valid HTML 4.0!