СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебен план

степен: Бакалавър
специалност: Физика
обучение: Редовно
квалификация: Лазерна физика
катедра: Квантова електроника

В настоящия учебен план са включени само специализиращите в областта на лазерната физика и техника курсове.
Курсовете са обособени в блок "ЛАЗЕРНА ФИЗИКА".
Пълния учебен план, държавните изисквания за придобиване на образователна степен БАКАЛАВЪР, както и друга обща информация за професионално направление ФИЗИКА, можете да намерите на web-адреси: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/priem/bakalav_rska_stepen/fizicheski_fakultet/fizika и https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/priem/bakalav_rska_stepen/fizicheski_fakultet.

 №  Наименование Вид И ТО ECTS
кредити
ВЗ Л У П V VI VII VIII
 1  Лазерна физика: основи
 Учебна програма
 Изб  V,VII    3,0  45  45  0  0  3+0+0      
 2  Лазерна физика: видове лазери
 Учебна програма
 Изб  VI,VIII    6,0  75  30  0  45    2+0+3    
 3  Матрична оптика
  Учебна програма
 Изб    VI,VIII  2,0  30  30  0  0    2+0+0    
 4  Матрична оптика - лабораторен практикум
  Учебна програма
 Изб    VI,VIII  3,0  30  0  0  30    0+0+2    
  5  Компютърни методи в оптиката
 Учебна програма
 Изб    VI,VIII  3,5  45  15  0  30    1+0+2    
  6  Оптична обработка на информация
 Учебна програма
 Изб  VI,VIII     4,5   60   45  15  0    3+1+0    
  7  Лазерна техника І
 Учебна програма
 Изб  VII    3,0  45  45  0  0      3+0+0  
  8  Лазерна техника І
 Практикум
 Изб  VII    4,5  45  0  0  45      0+0+3  
  9  Оптоелектроника и интегрална оптика
 Учебна програма
 Изб  VII,V    7,0  90  60  0  30      4+0+2  
  10  Приложение на лазерите в медицината
 Учебна програма
 Изб  VII,V    3,0  45  45  0  0      3+0+0  
 11  Основи на нелинейната оптика
 Учебна програма
 Изб  VIII,VI    4,0  60  60  0  0        4+0+0
 12  Оптични вълни в линейни и нелинейни среди
 Учебна програма
 Изб  VIII,VI    5,0  60  60  0  0        4+0+0
 13  Експериментална фотоника
 Учебна програма
 Изб  VIII,VI    7,5  90  45  0  45        3+0+3
 14  Фотоволтаични устройства и системи
 Учебна програма
 Изб  VIII,VI    4,5  60  45  15          3+1+0
 15  Технологични приложения на лазерите
 Учебна програма
 Изб  VIII,VI    5,0  60  30  0  30        2+0+2
 16  Захранващи устройства за лазери
 Учебна програма
 Изб    VIII,VI  3,0  45  45  0  0        3+0+0

Забележки:
  1. Лекционните курсове се предлагат за нечетните (напр. 5-ти и 7-ми) или четните (6-ти и 8-ми) семестри и се четат веднъж годишно. Номерацията на семестрите в колона Изпит/Тек.Оценка съответства на препоръчваната последователност на прослушване на лекционните курсове, без това да е задължително.
  2. С оглед на коректното пресмятане на ECTS-кредитите по семестри, в колони V-ти - VIII-ми семестър хорариумът на курсовете е отразен в препоръчвания за прослушване семестър (виж Заб.1).

Легенда:
Зад-задължителен курс, Изб-изборен курс, Фак-факултативен курс
И-изпит, ТО-текуща оценка,
ВЗ-всичко занятия (бр. часове), Л-лекции (бр. часове), У-сем. упражнения (бр. часове), П-практикум (бр. часове)
V-VIII съответен семестър/седмичен брой часове: Лекции+Упражнения+Практикум


За коментари и предложения кликнете тук

2023-03-04

Valid HTML 4.0!