СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Фотоника и лазерна физика

С решение на Академическия съвет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от 02.02.2011г. във Физически факултет бе разкрита нова специалност “Фотоника и лазерна физика”.

Анотация

Специалистите, придобили степента “бакалавър” по специалност “Фотоника и лазерна физика”, ще бъдат подготвени да извършват научно-изследователска и приложна дейност във всички основни области на фотониката. Ще познават и прилагат на практика основните теоретични, изчислителни и експериментални методи и подходи в областта. Ще могат да използват специализиран софтуер за моделиране, инженерно проектиране, регистриране и обработка на данни в областта на фотониката. Ще владеят поне един чужд език до степен свободно да ползват специализирана литература в областта. Така те ще могат сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация.

Подготовката им позволява реализация в университетите и висшите училища, в Българската академия на науките, в научни и фирмени лаборатории, в поделенията на Националния център по метрология, в звена, работещи с научнотехническа и патентна информация, във фирми разработващи и произвеждащи продукти на фотониката и лазери, във фирми по технологични и телекомуникационни приложения на лазерите, обслужване, разработка и поддържане на медицинска техника, в системата на Министерството на образованието, младежта и науката, на длъжност “специалист с висше образование (физик)”, в съответните отдели към Министерство на отбраната, и към Министерство на промишлеността, също и в научноизследователски институти и фирми извън България. Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области - информатика, приложна математика, приложна оптика, приложна лазерна техника, поддържане на техническо оборудване в развлекателната индустрия и др. Могат да се реализират и в областта на високотехнологичното производството на микро- и наноелектрониката и възобновяемите енергийни източници (фотоволтаика). Могат, натрупвайки опит да започнат успешен самостоятелен високотехнологичен бизнес.

Продължавайки образованието си в следващите степени, “магистър” и “доктор”, ще могат да се реализират и като преподаватели и/или изследователи в различните области на фотониката.

Квалификационна характеристика

I. Приложение на квалификационната характеристика

Тази квалификационна характеристика е за специалността “Фотоника и лазерна физика” от професионално направление “Физика”. Фотониката е дял от физиката, изучаващ процесите, материалите и режимите на генериране, излъчване, разпространение, модулиране, обработване, превключване, усилване, нелинейно преобразуване и детектиране на светлината и техните приложения. Обучението се извършва от преподаватели и с използване на материалната база на Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението на студентите-бакалаври в специалността продължава 4 години. Завършилите успешно студенти придобиват образователната и квалификационна степен “бакалавър” по специалност “Фотоника и лазерна физика”.

II. Подготовка на завършилите специалността

А. Основни видове професионална дейност

Бакалаврите по “Фотоника и лазерна физика” имат университетска степен “бакалавър” по “Фотоника и лазерна физика” и са подготвени като специалисти във всички основни области на съвременната фотоника. Подготовката им позволява да работят в системата на университетите и висшите училища, в Българската академия на науките, в научни и във фирмени изследователски лаборатории, в поделенията на Националния център по метрология, в звена, работещи с научнотехническа и патентна информация, във фирми разработващи и произвеждащи продукти на фотониката и лазери, във фирми по технологични и комуникационни приложения на лазерите, обслужване, разработка и поддържане на медицинска техника, в системата на Министерството на образованието, младежта и науката и други, на длъжност “специалист с висше образование (физик)”, в съответни отдели към Министерство на отбраната, в съответни поделения към Министерство на промишлеността, също и в научноизследователски институти и фирми извън България. Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области - информатика, приложна математика, приложна оптика, приложна лазерна техника, поддържане на техническо оборудване в развлекателната индустрия и др. Могат да се реализират и в областта на високотехнологичното производството в областта на микро- и наноелектрониката и възобновяемите енергийни източници (фотоволтаика), в които има нужда от добре подготвени специалисти по фотоника. Могат (след придобиване на известен опит) да започнат и да развиват успешно самостоятелен високотехнологичен бизнес.

Б. Специализирани видове професионална дейност

Специалистите, придобили степента “бакалавър” по специалност “Фотоника и лазерна физика”, ще бъдат подготвени да извършват научноизследователска и приложна дейност във всички основни области на фотониката с отношение към генерирането, излъчването, линейното и нелинейно разпространение, модулирането, обработването, превключването, усилването, нелинейното преобразуване и детектирането на светлината и приложенията на тези процеси в практиката. Ще познават и ще могат да прилагат на практика основните теоретични, изчислителни и експериментални приложни и изследователски методи във фотониката. Ще владеят поне един чужд език до степен свободно да ползват специализирана литература в областта. Придобитата стабилна базова подготовка ще им позволява сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация. Дипломираните бакалаври ще могат да използват специализиран софтуер за оптично и инженерно проектиране, както и за регистриране и обработка на данни. Ще бъдат в състояние да се занимават с преподавателска и изследователска дейност в различните области на фотониката.

III. Общи изисквания към подготовката на студентите

А. Общи изисквания — знания и умения

Бакалаврите от специалността “Фотоника и лазерна физика” трябва да имат систематично изградена основа от знания в основните области от експерименталната физика и фотониката, приложната математика, инженерното проектиране, информационните технологии и теоретичната физика. Обучението по специалността е изградено върху концепцията, че придобиването на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация във всяка една високотехнологична област, е възможно само на основата на разбиране на физичната същност на явленията.

Б. Специални изисквания — знания и умения

Бакалаврите от специалност “Фотоника и лазерна физика” ще имат основни познания по:

В. Професионални знания и умения, характерни за специалността

Характерни за специалността в сравнение с другите специалности във Физическия факултет са курсовете в областта на фотониката. Уникални за специалността, са следните курсове:

Г. Дипломиране на студентите от специалността

Седмичното натоварване на студентите е в рамките на 25 учебни часа на седмица, при 15 седмици на семестър и 2 семестъра годишно. Дипломирането става след успешно полагане на съответните изпити от учебния план на специалността и получаване на съответните текущи оценки, осигуряващи по 60 ECTS-кредита за всяка от четирите години на обучение, последвано от успешна защита на дипломна работа. За успешно защитена дипломна работа в последния (осми) семестър са предвидени 10 ECTS-кредита.

Учебен план

ПЪРВА ГОДИНА
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР ВТОРИ СЕМЕСТЪР
Математика 1 Математика 2
Основни понятия на механиката Молекулна физика
Механика Лабораторен практикум Молекулна физика
Лабораторен практикум Механика Увод в оптиката и оптичните уреди
Обработка на експериментални данни Чужд език
Спорт /факултативно/ Спорт /факултативно/
ВТОРА ГОДИНА
ТРЕТИ СЕМЕСТЪР ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР
Вероятности и физическа статистика Математични методи на физиката – 2 (частни диференциални уравнения (ЧДУ), комплексен анализ, числено решаване на ЧДУ)
Математични методи на физиката – 1 (векторен анализ и обикновени диференциални уравнения) Оптика
Електричество и магнетизъм Лабораторен практикум Оптика
Лабораторен практикум Електричество и магнетизъм Основи на радиоелектрониката
Основи на акустиката Теоретична физика – 1 (Механика и електродинамика)
Компютърно моделиране Увод във физиката на кондензираната материя
Спорт /факултативно/ Спорт /факултативно/
ТРЕТА ГОДИНА
ПЕТИ СЕМЕСТЪР ШЕСТИ СЕМЕСТЪР
Лазерна физика: Основи Лазерна физика: Видове лазери
Теоретична физика - 2 (Квантова механика) Физика на атомите и молекулите
Оптоелектроника и интегрална оптика Оптични вълни в линейни и нелинейни среди
Спектрални оптични уреди Матрична оптика
Компютърна инженерна графика Оптични комуникации
Избираема дисциплини - до 1 изпит и 1 текуща оценка Избираема дисциплини - до 1 изпит и 1 текуща оценка
ЧЕТВЪРТА ГОДИНА
СЕДМИ СЕМЕСТЪР ОСМИ СЕМЕСТЪР
Лазерна техника – 1 Основи на нелинейната оптика
Експериментална фотоника Съвременни експериментални методи - Лабораторен практикум
Теоретична физика – 3 (Термодинамика и статистическа физика) Фотоволтаични устройства и системи
Органична оптоелектроника Избираеми дисциплини - до 3 изпита и/или 1 текуща оценка
Избираеми дисциплини - до 1 изпит и/или 2 текущи оценки Подготовка и защита на дипломна работа
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА)
Приложение на лазерите в медицината (в 5-ти или 7-ми семестър)
Увод в програмирането на език от високо ниво (в 5-ти или 7-ми семестър)
Оптична обработка на информация (в 6-ти или 8-ми семестър)
Ултразвукови методи за безразрушителен контрол и медицинска диагностика (в 6-ти или 8-ми семестър)
Компютърни методи в оптиката (в 6-ти или 8-ми семестър)
Спектроскопия на нискотемпературна плазма (в 6-ти или 8-ми семестър)
Увод в системата за управление на експеримента LabVIEW (в 7-ми или 5-ти семестър)
Съвременна твърдотелна оптоелектроника (в 7-ми или 5-ти семестър)
Увод в паралелното програмиране (в 8-ми или 6-ти семестър)
Технологични приложения на лазерите (в 8-ми или 6-ти семестър)
Захранващи устройства за лазери (в 8-ми или 6-ти семестър)
Матрична оптика – лабораторен практикум (в 8-ми или 6-ти семестър)
Акустоелектроника (в 8-ми или 6-ти семестър)
Атомна и молекулна спектроскопия с висока разделителна способност (в 8-ми или 6-ти семестър)

Към началото


Вашите коментари изпращайте тук

2018-01-04

Check this is a valid HTML 4.01 document!