1. Тема: Съвременна лаборатория по фемтосекундна фотоника
  При: Фонд "Научни изследвания" - МОН, ВУФ-02/2005 (ВУ-947/2005), 2005 г.
  Ръководител: проф. Иван Христов
 2. Тема: Линейни и нелинейни взаимодействия на свръхкъси лазерни импулси със суб-микронни структури
  При: Фонд "Научни изследвания" - МОН, ДО-02-114/2008, 2008 г.
  Ръководител: проф. Иван Христов
 3. Тема: Лазерна система за усилване на фемтосекундни импулси
  При: Фонд "Научни изследвания" - МОН, ИРНИ-17/03.05.07, 2007 г.
  Ръководител: доц. д-р Н. Минковски
 4. Тема: “EXTREME LIHGT INFRASTRUCTURE - PREPARATORY PHASE” (ELI-PP)
  При: Мултинационален Европейски проект финансиран от 7-ма Рамкова Програма на ЕС, 212105-EU, 2007 г.
  Ръководител: проф. Ж. Муру (G. Mourou). Координатор от страна на българския екип от СУ „Св. Кл. Охридски”: проф. Ив. Христов
 5. Тема: Amélioration de la qualité des lasers femtoseconde utilisant la génération de polarisation croisée
  При: Двустранен Българо-Френски договор, финансиран от Égide - Франция и Фонд „Научни Изследвания”, Рила - 4/209, 2009 г.
  Ръководител: доц. д-р Н. Минковски и проф. О. Албер (O. Albert).
 6. Тема: “Second order cascaded nonlinear optical processes for all optical photonic devices,”
  При: Двустранен Българо-Индийски договор, финансиран от правителството на Република Индия и Българския Фонд „Научни Изследвания”, B-In-2/06, 2007 г.
  Ръководител: доц. д-р Н. Минковски и проф. П. Дата (P. Datta)
 7. Тема: Нелинейна динамика на пространствени фазови дислокации във фотерефрактивни среди
  При: Фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски", 150/2007, 2007 г.
  Ръководител: проф. Александър Драйшу
 8. Тема: Линейни и нелинейни взаимодействия на свръхкъси импулси със структури със суб-микронни размери

  При: Фонд "Научни изследвания" - МОН, ДО-02-0114/2008, 2009 г.

  Ръководител: проф. Иван Христов

 9. Тема: Лазерно-базирани структурни и свръх-бързи динамични изследвания на нано-обекти

  При: Фонд "Научни изследвания" - МОН, РАЗВИТИЕ НА НАУЧНАTA ИНФРАСТРУКТУРА – 2009, РНФ02-15/2009 (RNF_09_0059/2009), 2009 г.

  Ръководител: доц. Иван Стефанов

 10. Тема: Тъмни снопове с фазови сингулярности в самофокусиращи нелинейни среди
  При: Фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски", 128/15.05.2009, 2009 г.
  Ръководител: проф. Александър Драйшу
 11. Тема: Конференция по свръхбърза и нелинейна оптика 2009 (Ultrafast and Nonlinear Optics’2009)
  При: Фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски", 118/15.05.2009, 2009 г.
  Ръководител: проф. Александър Драйшу
 12. Тема: Генериране на качествени свръхкъси лазерни импулси: Измерване и отстраняване на наклона на фронта на фемтосекундни импулси
  При: Фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски", 080/08.04.2010, 2010 г.
  Ръководител: проф. Александър Драйшу
 13. Тема: Генериране на фемтосекунден суперконтинуум с оптични вихри: Експеримент и числени симулации
  При: Фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски", 25/13.04.2011, 2011 г.
  Ръководител: проф. Александър Драйшу
 14. Тема: Контролиране на самофокусирането на лазерни снопове във фоторефрактивни среди чрез сингулярни снопове: Експерименти и числени симулации
  При: Фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски", 180/21.05.2013, 2013 г.
  Ръководител: проф. Александър Драйшу
 15. Тема: Алгебрични операции с топологичните заряди на оптични вихри: Експерименти и съпоставка с аналитична теория
  При: Фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски", 178/12.05.2014, 2014 г.
  Ръководител: проф. Александър Драйшу
 16. Тема: Линейна и нелинейна фемтосекунда фотоника“, финансиран въз основа на проведен от Националния фонд Научни
  При: Фонд "Научни изследвания" - МОН, Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014, Т02-10/2014, 2014 г.
  Ръководител: проф. Александър Драйшу
 17. Тема: Формиране и контрол на подредени структури от светли снопове в далечна зона чрез използване на квадратни матрици от оптични вихри
  При: Фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски", 80-10-158/2019, 2019 г.
  Ръководител: проф. Александър Драйшу
 18. Тема: Създаване на дългофокусни недифрагиращи Гаус-Беселови оптични снопове от нулев и първи порядък чрез нулиране на топологичните заряди на високозаредени оптични вихри
  При: Фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски", 80-10-188/19.04.2019, 2019 г.
  Ръководител: доц. Иван Стефанов
 19. Тема: Интерферометрична азимутонна автокорелация за измерване единични свръхкъси (фемтосекундни) лазерни импулси
  При: Фонд "Научни изследвания" - МОН, М18-4/2017, 2017 г.
  Ръководител: гл. ас. Николай Димитров